Dela sidan på sociala medier

Skolskjuts 

Skolskjuts är en kostnadsfri resa från plats i anslutning till hemmet till skolan och tillbaka för elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola.

Elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola har rätt till skolskjuts om färdvägens längd mellan hemmet och skolan är minst 2,5 kilometer.

För att ha rätt till skolskjuts i Grästorps kommun krävs att:

- Grästorps kommun är hemkommun

- Eleven är inskriven i kommunens förskoleklass, grundskola eller grundsärskola

- Elevens skolgång genomförs på den av kommunen angivna skolan

Rätt till skolskjuts kan också ges vid särskilda skäl:

- Trafikförhållanden

- Funktionsnedsättning eller andra särskilda omständigheter

- Växelvis boende

Ansökan om skolskjuts görs av vårdnadshavare på blankett via kommunens hemsida eller publicerad information på lärportal. När ansökan har inkommit prövas rätten till skolskjuts och beslut fattas av skolskjutshandläggaren. Beslut om skolskjuts delges vårdnadshavare via mail.

Ansökan är en skrivbar pdf-fil som behöver fyllas i och sparas för att sedan kunna bifogas via mail. Frågor kring ansökningsförfarandet besvaras av Britt Andersson 0514-58293 eller på mail britt.andersson@grastorp.se Det räcker alltså att fylla i blanketten digitalt och sedan maila in den, det är namn som efterfrågas inte underskrift.

Vid särskilda skäl kan ansökan behöva kompletterande information som styrker de särskilda skälen. Eventuella bilagor skickas med post till:
Grästorps kommun
Bildningsverksamheten
Att: Skolskjuts
467 80 Grästorp

Här kommer du till blanketten för skolskjutsansökan.PDF

Här kan du ta del av turlista/tidtabell.PDF

Här kan du läsa Grästorps kommuns skolskjutsregler.PDF

OBS! Ny skolskjutstur för boende längs väg 44 och 47 införs från läsåret 18/19 med anledning av trafiksituationen på dessa vägar. Elever som berörs kommer att kontaktas personligen.