Dela sidan på sociala medier

Pågående planarbete

Vid Lärkfalken 9 planeras föreslås ett trygghetsboende om 28 lägenheter att byggas.

Lärkfalken 9 rivs. Istället planeras ett trygghetsboende om 28 lägenheter att byggas.

Lärkfalken 9

Arbetet med att ta fram en ny detaljplan för kommunägda fastigheten Lärkfalken 9 i Grästorps tätort har påbörjats. Planen omfattar hela fastigheten som har en total yta på cirka tre hektar. Det befintliga huset på tomten som idag går under namnet "gröna huset" planeras att rivas för att ge plats åt trygghetsboenden.

Lärkfalken 9

Kommunägda fastigheten Lärkfalken 9 (Gröna huset) planeras att rivas. Arbetet med en ny detaljplan har påbörjats.

Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet att uppföra två byggnader i tre våningar för trygghetsboende med plats för cirka 28 lägenheter. Planen innehåller även ytor för entrétorg, grönytor, och parkering med mera. Byggherre är den kooperativa hyresrättsföreningen Trygga Hem i Grästorp som är ett samarbete mellan Grästorps kommun och Riksbyggen.

Kommunstyrelsen gav ett positivt planbesked för att ta fram detaljplanen i april 2016. Detaljplanen överensstämmer med kommunens översiktsplan, där ett ökat bostadsbyggande och trygghetsboende finns med bland kommunens prioriterade mål.

För att säkerställa markens lämplighet och detaljplanens genomförande kommer bland annat en geoteknisk utredning att utföras. Detta innebär att markborrningar ska utföras på tomten.

I samband med detaljplanens framtagande kommer grannar och andra berörda få information och ges möjlighet att komma med synpunkter. Information kommer också att ges kontinuerligt på kommunens hemsida. Detaljplanen beräknas kunna antas av kommunfullmäktige under hösten 2018.