Dela sidan på sociala medier

Geopark för platåbergslandskap

Hösten 2016 blev Grästorps kommun projektägare för att i en testperiod under tre år undersöka möjligheterna till att göra en geopark av platåbergslandskapet i Västra Götaland. Syftet är att öka kunskapen om geologi. Men även för att utveckla bergen som besöksdestionation och på sikt även bli ett kompetenscentrum för att bevara det geologiska naturarvet.

I geoparksprojektet ingår totalt 15 platåberg. Bland annat Halle- och Hunneberg, Mösseberg, Lugnåsberget, Billingen, Ålleberg och Kinnekulle.

Projektperiod
Steg 1 Start 2017-06-01 Tillgängliggörande av natur- och kulturarvet
Steg 2 Start 2018-09-01 Paketering och destinationsutveckling
Steg 3 Start 2020-02-01 Långsiktigt ägandeskap, drift och underhåll

Syfte

Bygga upp en fungerande geopark med följande uppdrag:

- Öka kunskapen om geologi, tillgängliggöra områdets geologiska attraktion och ta fram pedagogiskt material som kan användas från förskola upp till universitetsnivå.
- Utveckla området som besöksdestination, samverka med näringsliv och levandegöra lokal kulturhistoria kopplat till stenhantering.
- Vara ett kompetenscenter för ett hållbar bruk av det geologiska naturarvet, bevaka att geoperspektivet beaktas och synliggörs i skötselplaner mm samt bidra till en stärkt lokal identitet.
- Stimulera geologisk forskning och medverka till forskningen sprids till breda folklager.
Bistå lokala aktörer och stimulera utvecklingsinitiativ och samverkan mellan olika geolokaler.

Mål

- Att skapa en geopark enligt SGU:s (Svensk geologisk undersökning) definition.
- Stärka områdets attraktivitet och bidra till innovativ utveckling av platåbergens unika geologiska förutsättningar.
- Öka kunskapen om, och tillvarata det ökade intresset för platåbergen och för geologi i allmänhet.
- Bidra med geologisk kompetens som grund för att bevara och säkerställa ekosystemtjänster och landskapsgestaltning.

Deltagande parter
Nio kommuner i Skaraborg och Älvsborg. Medel från kommuner och Skaraborgs kommunalförbund. Projektägare är Grästorps kommun.

Beskrivning av nuläget
Platåbergslandskapet är grunden för vårt dagliga liv - för natur, kultur, historia, näringar och besöksnäring. Det är en lokal identitetsbärare med utvecklingspotential att skapa större stolthet för området.

En förstudie kring Platåbergens geopark slutredovisades våren 2015. I studien föreslås att geoparkstanken prövas i tillämpad verksamhet under en testperiod på tre år för att därefter utvärderas med sikte på att hitta en långsiktig driftsform som säkerställer fortsatt verksamhet.

Projektlogg /tidsplan

2017-06-01 Projektstart och rekrytering av projektledare

ProjektbeskrivningPDF

Presentation av geoparkskonceptetPDF

Studiebesök Gea NorvegicaPDF

SlutrapportPDF

SGU - Svensk geologisk undersökninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster