Dela sidan på sociala medier

Ombyggnad förskola och skola

Just nu pågår ett arbete i Grästorp med att bygga om och renovera både skolan och förskolan.

Bildningsverksamheten har fått uppdraget att börja bygga en ny förskola.

Det här projektet innebär att det kommer att bli fler platser både i förskolan och i skolan.

Platser i förskolan kommer att utökas till 260 och antalet platser i fskl-3 till 260. Förskolan kommer att byggas efter nyckeltalet 10 kvm. Rekommenderade nyckeltal är 8-10 kvm. Flera av verksamheterna har idag 9 kvm.

Personal och föräldrar har informerats om förändringarna och har också bjudits in till att vara med och ta fram två lokalprogram.

Nyheter

Workshop den 27 september - här kan du läsa mer om vad som gjordes.

Vad innebär det?

 • Backens förskola och skola kommer att renoveras och byggas ut till en förskola. Där är tanken att förskolebarnen på Backen, Ugglan och Karlavagnen ska gå.
 • Lunneviskolan kommer att renoveras och byggas om och Backenskolans elever kommer att flytta in där när byggnationen är klar.
 • Karlavagnen kommer i och med de här förändringarna att frigöras för andra verksamheter inom bildningsverksamheten.
 • Det innebär att det ska skapas ett förskoleområde där Ugglan, Backens förskola och Backens skola ligger i dag.

Tidplan och hållpunkter

Våren 2016

 • Bildningsverksamheten tar fram två lokalprogram som beskriver vilken typ av verksamhet som ska bedrivas på de två nya enheterna. Både personal och föräldrar engageras.
 • Personalenheten sammanställer en riskbedömning och handlingsplan med åtgärder, liksom en barnkonsekvensanalys.
 • Grästorps kommun tar in anbud från intresserade entreprenörer.

Sommaren 2016

 • Anbuden gås igenom och kontrakt skrivs.

Hösten 2016

Våren 2017

 • Byggnation planeras att starta i början av 2017 om inget oförutsett händer. Var vi kommer att börja bygga och hur hela byggnationsprocessen kommer att se ut beror på vad Grästorps kommun gemensamt kommer överens om med projektets inblandade parter.

Ansvariga om projektet

"Bildningsverksamheten har i dag förhållandevis god ekonomi. Detta bygger på långsiktiga politiska beslut som fattades på 60-talet då skolverksamheten centraliserades till Grästorps samhälle, vilket har gett en mycket kostnadseffektiv organisation, där vi har kunnat lägga pengar på personal, istället för på bussar och många små skolor. Jag tänker att beslut fattades då som ger goda förutsättningar idag. Vi behöver fatta liknande beslut idag för att ge framtidens Grästorp lika goda förutsättningar", säger skolchef Linda Esseholt.

"Vi tar nu äntligen nästa steg för att göra Grästorps förskola rustad för framtiden efter vårt lyckade projekt med Nya Centralskolan. Det finns en stor politisk enighet att detta projekt måste prioriteras för att vara en attraktiv kommun", säger Tobias Leverin (C), ordförande för bildningsutskottet.

Bakgrund

 • Verksamheten har i dagsläget för få förskoleplatser i förhållande till antalet barn. Detta leder i dagsläget till överinskrivningar.
 • Ugglans förskola är i stort behov av omfattande renovering och behöver rivas.
 • Backens kök behöver byggas om.
 • Lunneviskolans kök behöver byggas om.
 • Karlavagnen behöver användas för Nya Centralskolans verksamhet alternativt IM-programmets verksamhet.
 • Under utredningens gång har det även framkommit att Lunneviskolan är funktionell men skulle behöva ses över/byggas om/moderniseras både ur ett pedagogiskt perspektiv men även ur ett arbetsmiljömässigt.

Verksamheten har haft följande politiska direktiv:

 • Skapa en förskoleorganisationen som innehåller en balanserad bedömning mellan det som är ekonomiskt effektivt/försvarbart och dessutom uppfyller Bildningsverksamhetens behov.
 • Förskolan Ugglan ska rivas.
 • Karlavagnens lokaler ska utrymmas och ej längre tjäna som förskoleverksamhet utan ingå i någon av de befintliga eller nybyggda enheterna.
 • Kommunen ska bedriva förskoleverksamhet förlagd till endast två områden.
 • Verksamheten ska klara en framtida utökning av barnkullar utan omfattande ombyggnationer.