Dela sidan på sociala medier

Folkhälsa nationellt och regionalt

Information om det nationella folkhälsoarbetet i Sverige, liksom hur det fungerar i Västra Götalandsregionen.

I april 2003 antog riksdagen ett nationellt mål för folkhälsa:

"Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa för hela befolkningen".

Detta för att förbättra folkhälsan och minska skillnaderna i hälsa mellan olika grupper i befolkningen. Till målet hör elva målområden som pekar på viktiga områden att arbeta med för god folkhälsa.

Nationella målområden för folkhälsoarbetet

 1. Delaktighet och inflytande i samhället
 2. Ekonomisk och social trygghet
 3. Trygga och goda uppväxtvillkor
 4. Ökad hälsa i arbetslivet
 5. Sunda och säkra miljöer och produkter
 6. En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård
 7. Gott skydd mot smittspridning
 8. Trygg och säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa
 9. Ökad fysisk aktivitet
 10. Goda matvanor och säkra livsmedel
 11. Minska bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande

Regionalt folkhälsoarbete

Det övergripande målet för Västra Götalandsregionens folkhälsoarbete är att skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor.

Folkhälsoarbetet ägs lokalt och stöttas regionalt. Förutsättningarna och behoven i kommunerna är grunden för det regiongemensamma folkhälsoarbetet.

Vision för Västra Götalandsregionen - "Det goda livet"

Regionens övergripande mål i hälsa är "att skapa en god och jämlik hälsa", vilket stämmer väl överens med det nationella målet.

En folkhälsopolitisk policyPDF för regionen antogs av regionfullmäktige den 31 mars 2009 och ska genom sex stycken utmaningar skapa förutsättningar för en god folkhälsa.