Dela sidan på sociala medier

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden är en myndighetsnämnd som ansvarar för kommunens myndighetsutövning när det gäller byggnadsfrågor samt miljö- och hälsoskydd. Nämnden är även en trafiknämnd och ansvarar för trafikfrågor.

Det är miljö- och byggnämnden som beslutar om bygglov i kommunen.
Nämnden består av sju ledamöter och tre ersättare.

Kallelser och protokoll

Samtliga kallelser och protokoll till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och miljö- och byggnämnden hittar du här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Miljö- och byggnämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning när det gäller byggnadsfrågor samt miljö- och hälsoskydd.

Det innebär att miljö- och byggnämnden fattar beslut i ärenden som rör bygglov, förhandsbesked, rivningslov, marklov, tillsyn, kontroll, påföljder och ingripanden. Nämndens uppgifter innefattar både myndighetsutövning och service till medborgarna.

Enligt Plan- och Bygglagen (PBL) ska nämnden:

 • Verka för en god byggnadskultur samt en god stads- och landskapsmiljö.
 • Uppmärksamt följa den allmänna utvecklingen inom kommunen och dess närmaste omgivning samt ta de initiativ som behövs i frågor om planläggning, byggande och fastighetsbildning.
 • Samarbeta med myndigheter, organisationer och enskilda vilkas arbete och intressen berör nämndens verksamhet.
 • Lämna råd och upplysningar i frågor som rör nämndens verksamhet.
 • Kontrollera att PBL följs och med stöd av lagen meddela föreskrifter och beslut.

Vad ansvarar miljö- och byggnämnden för?

 • Miljö- och byggnämnden har tillsyn över byggnadsverksamheten i kommunen, även den typ av byggen som inte behöver bygglov, och att bestämmelser i lagar och förordningar följs.
 • Byggherren ansvarar emellertid för att alla nödvändiga tillstånd finns och att gällande regelverk om byggande, miljö, med mera, följs.
 • Miljö- och byggnämnden har därför en ren tillsynsfunktion och kontroller som görs av nämnden ska anpassas till byggherrens kvalifikationer. Syftet är i första hand att kontrollera att byggherren tar sitt ansvar.
 • Miljö- och byggnämnden får förbjuda att ett visst byggnadsarbete fortsätter om det är uppenbart att arbetet strider mot gällande bestämmelser.
 • Nämnden är skyldig att stoppa ett byggnadsarbete som innebär fara för människors liv eller hälsa. För att kunna göra tillsyn får nämnden besiktiga byggnadsprojektet och har då rätt att få tillträde till byggnaden eller fastigheten. 

Sammanträdestider

2018

 • 8 februari
 • 15 mars
 • 4 maj
 • 31 maj
 • 13 september
 • 25 oktober
 • 13 december

Ledamöter miljö- och byggnämnden

Här hittar du kontaktuppgifter till de politiker som sitter i miljö- och byggnämnden i Grästorp 2015-2018.

Ordförande
Stina Månsson (M)
Smedgatan 3
467 40 Grästorp
Mobiltelefon: 0739-16 68 01
E-post: Stina Månsson

Vice ordförande

Petter Johansson (S)
Österbergs väg 9
467 32 Grästorp
Mobiltelefon: 0733-17 21 15

E-post:Petter Johansson

Ledamot
Birgitta Karlsson (M)
Trökörna Djupedal 9
467 93 Grästorp
Mobiltelefon: 0703-22 35 12
E-post: Birgitta Karlsson

Ledamot
Jan Emanuelsson (L)
Flakeberg Mossen 1
467 94 Grästorp
Telefon: 070-514 19 64
E-post: Jan Emanuelsson

Ledamot
Inger Paulsson (C)
Fågelvägen 3
467 40 Grästorp
070-253 00 39
Telefon: 0514-101 50

Ledamot
Roger Olofsson (C)
Särestad Lars Persgården 32
530 30 Tun
E-post: Roger Olofsson

Ledamot
Kenneth Wulcan (S)
Tengene Högeberget 1
467 91 Grästorp
Mobiltelefon: 0734-61 31 60
E-post: Kenneth Wulkan

Ersättare i miljö- och byggnämnden

Stefan Pettersson (M)
Thomas Rigland (C)
Jonas Blomster (MP)