Dela sidan på sociala medier

Revision

Grästorps kommuns revision består av fem ordinarie ledamöter. Samtliga nomineras av de politiska partierna och väljs av kommunfullmäktige.

Varje år granskar revisorerna alla Grästorps kommuns verksamheter som bedrivs av kommunstyrelse och nämnd, på uppdrag av kommunfullmäktige.

  • Revisionen undersöker om verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
  • Revisionen ska också undersöka om styrning, uppföljning och intern kontroll som utövas inom kommunstyrelse och nämnd är tillräcklig för verksamhetens effektiva bedrivande.
  • Granskningar av verksamheten syftar till att identifiera problem, att ge impulser till förbättringar och omprövningar av pågående verksamhet samt att vara effektivitets- och säkerhetsfrämjande.
  • Redovisningsrevisionen ska reda ut om de årliga räkenskaperna är rättvisande och om bland annat den förmögenhetsskyddande kontrollen är tillräcklig.
  • Revisorerna biträds i revisionsarbetet av sakkunniga. För närvarande är det revisionsföretaget E&Y, Göteborg.

Mer information om revisionen

Kommunallagen 9 kapitlet RevisionPDF

God revisionssed i kommuner (av Sveriges kommuner och landsting)PDF

Ansvarsprövning (av Sveriges kommuner och landsting)PDF

Reglemente för revisorer i Grästorps kommunPDF

Revisionens styrdokumentPDF och arbetsordningPDF

Revisionsplan 2015 och Fördjupade granskningar 2015PDF

Revisionens rapporter

Revision 2015-2018

Ordförande
Jan-Olof Ödlund (S)
Pilbågsvägen 48
467 35 Grästorp
Telefon: 0514-519 39
Mobiltelefon: 0706-00 65 27
E-post: Jan-Olof Ödlund

Vice ordförande
Carl-Johan Månsson
Forshall Lannatorp 1
467 92 Grästorp
Telefon bostad: 0514-104 92
E-post: Carl-Johan Månsson

Ledamot
Roger Andersson (C)
Puckvägen 15
467 35 Grästorp
Telefon: 0514-514 09
Mobiltelefon: 0704-32 26 99
E-post: Roger Andersson

Ledamot
Ann-Charlotte Carlsson (O)
Västölsgatan 7
467 30 Grästorp
Telefon: 0514-108 20
Mobiltelefon: 0708-44 75 16
E-post: Ann-Charlotte Carlsson

Ledamot
Stefan Söljemo
Ågatan 49
467 31 Grästorp
Mobiltelefon: 0768-66 75 25
E-post: Stefan Söljemo