Dela sidan på sociala medier

Skolskjuts 

Skolskjuts är en kostnadsfri resa från plats i anslutning till hemmet till skolan och tillbaka för elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola har rätt till skolskjuts om färdvägens längd mellan hemmet och skolan är minst 2,5 kilometer. 

För att ha rätt till skolskjuts i Grästorps kommun krävs att:

  • Grästorps kommun är hemkommun
  • Eleven är inskriven i kommunens förskoleklass, grundskola eller grundsärskola
  • Elevens skolgång genomförs på den av kommunen anvisade skolan

Rätt till skolskjuts kan också ges vid särskilda skäl såsom:

  • Trafikförhållanden
  • Funktionsnedsättning eller andra särskilda omständigheter
  • Växelvis boende

Ansökan om skolskjuts görs digitalt i Självservice. Vi har nu bank-id inloggad ansökan. Ansökan för nytt läsår kan göras från den 26/5. Kan du inte använda bank-id, kontakta skolskjutshandläggare. Ansökan görs för kommande läsår senaste 15/6. Under pågående läsår tillämpas en handläggningstid på upp till 3 veckor.

Vid särskilda skäl kan ansökan behöva kompletterande information som styrker de särskilda skälen. Eventuell kompletterande information bifogas i ansökan.

När ansökan har inkommit prövas rätten till skolskjuts och beslut fattas av skolskjutshandläggaren. Beslut om skolskjuts delges vårdnadshavare via mail.

Frågor

Har du frågor kring ansökningsförfarandet besvaras dessa av Britt Andersson 0514-58293 eller på mail britt.andersson@edu.grastorp.se

Inställda turer

Om skolskjutsen blir inställd på grund av exempelvis väderlek, så ges information på på skolans lärplattform Edwise (vilket notifieras i vårdnadshavarappen TietoEdu om man ställt in det så).

Säkerhet

Av säkerhetsskäl är det viktigt att eleverna använder bälte på bussarna. Notera dessutom att det inte är möjligt att ta med pulka, cykel, kickbike eller liknande på bussen.