Dela sidan på sociala medier

Renhållningsordning/avfallsplan

Grästorps kommun har tagit fram en renhållningsordning/avfallsplan för år 2012-2020.

Enligt miljöbalken ska varje kommun ha en renhållningsordning med en avfallsplan. Den ska innefatta avfall som kommer från hushåll och näringsverksamhet, vilka mängder det rör sig om, insamlingen, avfallets giftighet samt behandling av avfallet.

Avfallsplanen ska även redogöra för uppgifter om avfall som kommunen inte har ansvar för, till exempel förpackningar.

Syfte och mål med avfallsplanen

Avfallsplanen är ett strategiskt dokument för att styra avfallshanteringen i Grästorps kommun mot EU:s ramdirektiv för avfall (2008/98/EG) samt nationella och regionala miljömål.

Avfallsplanen omfattar allt avfall som uppkomer i Grästorps kommuns geografiska område. Avfallsplanen inkluderar hanteringen av avfall från enskilda hushåll, företag som bedriver verskamhet samt det avfall som producenterna ansvarar för.

Det övergripande syftet med avfallsplanen är att miljöpåverkan från avfallshanteringen ska minska. Grästorp ska bli bättre på att ta till vara de resurser som avfallet innehåller samt avgifta avfallsflödet genom en förbättrad hantering av farligt avfall.

Planen visar Grästorps visioner, idéer och strategier om hur en mijömässigt bra men samtidigt också rimligt ekonomisk avfallshantering ska utformas.

Kommunens mål under perioden 2012-2020

  • Börja samla in bioavfall för produktion av biogas. Genom att hushållen sorterar ut bioavfallet och lägger det i en separat grön soppåse kan det biologiska avfallet delas upp från restavfallet på behandlingsanläggningen. Bioavfallet kan sedan rötas för att bli biogas och gödsel.
  • Förbättra återvinningscentralen. Tack vare att man i en försortering på återvinningscentralen kan skänka saker som andra kan ha nytta av, kan man minska mängden varor som behöver nyproduceras. Vinsterna för miljön blir stora då nytillverkning och transporter minskas.
  • Förbättra insamlingen av farligt avfall. Insamling av farligt avfall kommer att förbättras genom insamlingssystem som exempelvis Renovas Samlaren. När de kommer på plats till en eller fler lättillgängliga platser i Grästorp underlättas återlämnandet till återvinningscentralen av mindre mängder farligt avfall som småelektronik, belysningsmaterial, batterier, smink och så vidare. Ambitionen är att förbättra avgiftningen av avfallet genom informationsmaterial om avfallshanteringen och hur man bäst gör sig av med medicinskt avfall.
  • Genom samverkan med grannkommunerna och gemensam upphandling av avfallsentreprenaden kan Grästorps kommun få en bättre och /eller billigare avfallsinsamling. Syftet är även att effektivisera hämtningen genom att entreprenören inte är begränsad av kommungränser då de gör ruttplaneringen. Detta ska ske år 2014 eller 2015.
  • Förbättra kommunikationen av innehållet i avfallsplanen. För att innehållet i avfallsplanen ska nå så många som möjligt kommer delar av den att användas för att nå ut till invånare, företag, kommunal verksamhet och organisationer samt användas i skolans verksamhet. Det kommer även att avsättas medel för att på bästa sätt kommunicera ut avfallsplanens mål.