Dela sidan på sociala medier

Antagande - Detaljplan för del av Grästorp 7:1 m fl

Bild över planområdet

Detaljplan för del av Grästorp 7:1 m fl, Förbifart Grästorp, godkändes för antagande av kommunstyrelsen den 10 februari och ska prövas för antagande av kommunfullmäktige den 22 februari.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ombyggnad av vissa delar av väg 2561 Östra vägen, som ligger i Grästorps östra utkant, för att kunna styra om den tunga genomfarts-trafiken från befintlig väg 47 som går genom centrala Grästorp.

Efter granskningen har endast mindre redaktionella justeringar gjorts. De inkomna yttrandena finns sammanställda och bemötta i bifogat granskningsutlåtande.

När detaljplanen har antagits kommer de sakägare som yttrat sig men inte blivit tillgodosedda att underrättas och ges möjlighet att överklaga kommunfullmäktiges beslut till mark och miljödomstolen.

Planhandlingar och utredningar finns att ladda ned på denna sida samt går under kontorstid att ta del av i Kommunens hus, Jon Jespersgatan 28.

Planhandlingar och utredningar

PlankartaPDF

IllustrationskartaPDF

PlanbeskrivningPDF

SamrådsredogörelsePDF

 Arkelogiskt utlåtandePDF

BullerutredningPDF

Avvattning projekterings PMPDF

Geoteknisk utredningPDF

NaturvärdesinventeringPDF

SkyfallsanalysPDF

VibrationsutredningPDF

RiskutredningPDF

Trafik- och vägutformnings PMPDF

GranskningsutlåtandePDF