Dela sidan på sociala medier

Detaljplan Del av Grästorp 1:8 m fl

Grästorp 1:8 område

Detaljplan för del av Grästorp 1:8 m fl

Syftet med detaljplanen är att tillföra nya byggrätter för bostäder genom förtätning av
centrala Grästorp. Inom området föreslås komplettering av bostäder i samma skala som omgivande villabebyggelse samt ett mindre parkområde för att bibehålla områdets funktion som närrekreationsområde

Kommunfullmäktiges beslut om att anta detaljplan för del av Grästorp 1:8 m fl, har vunnit laga kraft den 31 oktober 2019.

Planhandlingar och utredningar