Dela sidan på sociala medier

Detaljplan Grästorp 14:1 västra torget

Plangränser

Kommunfullmäktiges beslut om att anta detaljplan för del av Grästorp 14:1, Västra torget, har vunnit laga kraft 29 maj 2019.

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga bostäder inom Västra torget i centrala Grästorp. Tillkommande bostäder föreslås vara i samma skala som omgivande villabebyggelse, mark avsätts också för en lekplats och parkyta. Kommunen är huvudman för allmän platsmark dvs. gata och parkområden och kommer att sköta dessa områden.

För att kunna genomföra detaljplanen på ett lämpligt sätt avser kommunen att ta bort tio träd (oxlar) inom området. Eftersom träden omfattas av biotopskydd så har kommunen ansökt om
dispens för att få ta bort träden vilket Länsstyrelsen har lämnat dispens för.

En dagvattenutredning har tagits fram till detaljplanen för att klargöra kapacitet och lämplig hantering av dagvatten samt även studerat områdets påverkan vid ett skyfall.

Planhandlingar och utredningar