Dela sidan på sociala medier

Detaljplan Grästorp 1:8 med flera

Grästorp 1:8 område

Detaljplan för del av Grästorp 1:8 med flera, i Grästorps tätort är klar för antagandeprövning.

Allmänna utskottet har den 6 maj godkänt rubricerad detaljplan för antagandeprövning. Detaljplanen var på samråd under perioden den 26 september – 17 oktober 2018 och var den 29 januari – 18 februari 2019 utställd för granskning. Inkomna skrivelser under samråds- och granskningstiden har sammanfattats och bemöts i ett granskningsutlåtande där också ändringar av planhandlingarna framgår.

Grästorps kommunstyrelse och kommunfullmäktige kommer att pröva planen för ett antagande den 29 maj respektive den 17 juni 2019.

Syftet med detaljplanen är att tillföra nya byggrätter för bostäder genom förtätning av
centrala Grästorp. Inom området föreslås komplettering av bostäder i samma skala som omgivande villabebyggelse samt ett mindre parkområde för att bibehålla områdets funktion som närrekreationsområde

Planhandlingar och utredningar

Du kan ta del av planhandlingar och utredningar i medborgarkontorets reception i Kommunens hus, Jon Jespersgatan 28. Det går också att ladda ner dokumenten: