Dela sidan på sociala medier

Detaljplan för Lärkfalken 9

Illustration av planerat trygghetsboende vid Lärkfalken 9.

Illustration av planerat trygghetsboende vid Lärkfalken 9.

Lärkfalken 9

28 trygghetslägenheter planeras byggas på Lärkfalken 9.

Sedan Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 25 februari 2019 har planen överklagats till Mark- och miljödomstolen. Handlingarna har sänts in till domstolen och kommer att behandlas
under våren.

Bakgrund om detaljplan Lärkfalken 9

Kommunfullmäktige beslutade att anta detaljplanen för Lärkfalken 9 den 11 juni 2018. Efter
antagandet överklagades kommunfullmäktiges beslut till Mark- och miljödomstolen som bedömde att jäv förelåg vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet. Domstolen upphävde beslutet om att anta detaljplanen i sin dom 13 december 2018 och det saknas då anledning att pröva övriga invändningar på detaljplanen.

Under februari 2019 har ett omtag gjorts i beslutsprocessen. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 6 februari 2019 och den 25 februari togs beslut om antagande i
Kommunfullmäktige.

Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet att uppföra två byggnader i tre våningar för
trygghetsboende med plats för 28 lägenheter. Planen innehåller också bland annat ytor för entrétorg, grönytor och parkering. Byggherre är den kooperativa hyresrättsföreningen Trygga Hem i Grästorp som är ett samarbete mellan Grästorps kommun och Riksbyggen.

Detaljplanen har varit på samråd i februari 2018 och var utställd för granskning i april 2018.
Inkomna skrivelser under samråds- och granskningstiden har sammanfattats och blivit bemötta i ett granskningsutlåtande. Där framgår också utförda justeringar av planhandlingarna.

Planhandlingar och utredningar