Dela sidan på sociala medier

Detaljplan för del av Brännebacka 1:27 m.fl.

brännebacka

Planinformation

Plannamn: Brännebacka 1:27 m.fl.
Projektledare: Erica Olson
Kommundel: Väster om tätorten

Syftet med planen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i direkt anslutning till Grästorps tätort. Utbyggnad kommer att ske etappvis under lång tid framöver. Tanken är att möjliggöra allt från friliggande hus och tomter till radhus, parhus och flerbostadshus. Syftet är även att möjliggöra för en ny förskola alternativt bebyggelse med centrumändamål i mitten av planområdet. I norr planeras även lek- och rekreationsmöjligheter.

Detta har hänt i planarbetet

Beslut om detaljplan 2020-02-12

Samråd 2021-09-20 till 2021-10-17

Granskning 2022-03-31 till 2022-04-21

Godkännande om antagande kommunstyrelsen 2022-06-01

Antagande kommunfullmäktige 2022-06-20

Tidplan för fortsatt planarbete

Granskning 2:a kvartalet 2022

Antagande 2:a kvartalet 2022

Laga kraft 3:e kvartalet 2022

Planhandlingar och utredningar