Dela sidan på sociala medier

Detaljplan för Söderskogen, del av Tengene 2:5 m.fl.

söderskogen

Planinformation

Plannamn: Söderskogen, del av Tengen 2:5 m.fl.
Uppdragsledare: Erica Olson
Kommundel: Söder om tätorten

Syftet med planen är att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse i anslutning till väg 186 och med närhet till Grästorps tätort. Planen kommer ge möjlighet att bygga friliggande villor i ett naturnära läge i skogsbrynet.
Planförslaget möjliggör även för småskalig odling i form av odlingslotter.

Detta har hänt i planarbetet

Beslut om detaljplan 2021-02-10

Planarbete pågår

Tidplan för fortsatt planarbete

Samråd 3:e kvartalet 2021

Granskning 1:e kvartalet 2022

Antagande 2:a kvartalet 2022

Laga kraft: Våren 2022