Dela sidan på sociala medier

Samråd - del av Grästorp 7:1 m fl, Förbifart Grästorp

Bild över planområdet

Nu finns det ett förslag till detaljplan för del av Grästorp 7:1 m fl, Förbifart Grästorp. Det finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget fram till 30 juni 2020.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ombyggnad av vissa delar av väg 2561 Östra vägen, som ligger i Grästorps östra utkant, för att kunna styra om den tunga genomfarts-trafiken från befintlig väg 47 som går genom centrala Grästorp.

En genomförande av detaljplanen innebär bullerskydd och bullerskydd och säkra övergångar för oskyddade trafikanter längs med Östra vägen. Parallellt med detaljplanen tar Trafikverket fram en vägplan för hela sträckan av nya väg 47 upp till väg 44 i norr.

Planhandlingar och utredningar finns att ladda ned på denna sida samt går under kontorstid att ta del av i Kommunens hus, Jon Jespersgatan 28.

Fastighetsägare, hyresgäster, ledningsrättsinnehavare, kommunala nämnder och statliga myndigheter har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Skriftliga synpunkter lämnas senast den 30 juni 2020 till Grästorps kommun via post eller e-post enligt kontaktuppgifterna längst ner på sidan.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Planhandlingar och utredningar