Dela sidan på sociala medier

Bidrag och investeringsstöd

Du kan få ekonomiskt stöd för vissa åtgärder som minskar energianvändandet.

Staten stödjer vissa energieffektiviseringsåtgärder, för att därigenom snabbare nå målen om minskad energianvändningen i sektorn bostäder och lokaler.

Solel (Solceller)

Det finns ett investeringsstöd till solceller, som gäller privatpersoner, offentliga och privata organisationer samt företag.

Stödet är nu 20 procent av installationskostnaden och de stödberättigande kostnaderna får uppgå till max 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt, och högst 1,2 Mkr delas ut per solcellssystem.

Installationen måste vara utförd senast 31 december 2016 och ha på börjats tidigast 1 juli 2009. Stödet kan inte kombineras med ROT-avdraget.

Ett problem med investeringsstödet, är att det är rambegränsat. Det finns alltså en viss mängd pengar reserverade, och när de är slut så finns det inga fler att få.

Men, eftersom stödet är lågt och osäkert har det blivit mera intressant att använda ROT-avdraget istället. Som bekant är ju ROT-avdraget på 30 procent av arbetskostnaden.

Skatteverket har beslutat att för en anläggning där installation ingår, kan arbetskostnaden schablonmässigt uppskattas till 30 procent av totalkostnaden. Därmed blir ROT-avdraget 15 procent av totalkostnaden.

Tänk bara på begränsningarna på ROT-avdraget: Du måste ha någon skatt att dra av det mot, beloppet är begränsat till 50 000: - per person, samt att det finns politiska förslag om att sänka både maxbeloppet och procentsatsen.

Investeringsbidragen hanteras av Länsstyrelsen. Ansökningshandlingar finns på länsstyrelsens hemsida. Ansökan sker till länsstyrelsen som också beslutar om stöd ska betalas ut.

Mer information om solenergi hittar du här.

Energikartläggning

Företag kan söka stöd för att göra en energikartläggning. Med en energikartläggning får du reda på hur mycket energi som går åt i ert företag, vad energin används till och åtgärder som kan minska era kostnader och miljöpåverkan. Stödet söks på Energimyndighetens hemsida där det också finns mer information.

ROT-avdrag

ROT-avdrag är inte speciellt riktat mot energieffektivisering utan är en generell skattereduktion som gäller för reparationer, om- och tillbyggnader av småhus och bostadsrätter, alltså även energieffektivisering. Avdraget riktar sig till den som har underhållsansvar för sin bostad.

Hyresrätter omfattas alltså inte av reformen.

Avdraget är 50 procent av arbetskostnaden för åtgärden, med en maxgräns på 50 000 kr/år och person. Om det finns två ägare till bostaden blir bidraget därmed max 100 000 kr/år. Bidraget erhålls direkt vid köpet av ett arbete.

Energisparåtgärder räknas som reparation. Som exempel nämner skatteverket bland annat: byte av vitvaror, element, värmepanna, golv och väggmaterial.

ROT-avdraget slås ihop med avdraget för hushållsnära tjänster och kallas hushållsskatteavdraget (HUS-avdraget). Taket på 50 000 kr/år och person gäller för ROT-åtgärder och hushållsnära tjänster tillsammans. Se skatteverkets hemsida om ROT-avdrag.

Radonsanering

Radonsanering är ingen energieffektivisering, men tas upp här ändå. Bidraget upphörde vid årsskiftet 2014/2015 och alla ansökningar som kommit in till Länsstyrelsen har fått beslut.