Dela sidan på sociala medier

Livsmedelskontroll

Offentlig livsmedelskontroll har två syften. Dels att kontrollera att enbart säkra livsmedel når konsumenterna, dels att livsmedel märks och presenteras på ett sådant sätt att konsumenten inte blir vilseledd.

Tillsyn - Vem gör vad?

Livsmedelsverkets roll

Har det övergripande ansvaret för att samordna och leda livsmedelskontrollen i Sverige. Livsmedelsverket har även ansvaret för kontroll av animalieanläggningar som till exempel fiskeindustrier och slakt. Dessa anläggningar behöver vara godkända för att få sälja sina produkter och det är Livsmedelsverket som hanterar godkännanden. Livsmedelsverket har också ansvar för att utforma nationella regler kring till exempel märkning av livsmedel och avgifter inom livsmedelskontrollen.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelserna har ansvaret för att kontrollera djurskyddet, foder samt primärproduktionen. Primärproduktion är all odling, uppfödning, fiske, jakt och insamling som sker av djur och vegetabilier innan livsmedlen bereds eller bearbetas på något sätt.

Kommunens roll

Kommunerna har ansvaret för att kontrollera att livsmedelsverksamheterna inom kommunen följer de lagar och regler som finns. I de flesta fall är det till kommunens livsmedelsinspektörer man ska vända sig om man har frågor om livsmedelskontrollen. Man kan även vända sig till kommunen om man har synpunkter eller klagomål på till exempel restauranger.

Hur kommunens kontroll planeras och utförs

Alla som driver eller tar över en livsmedelsverksamhet ska anmäla det till kommunens livsmedelskontroll. Varje anläggning måste vara registrerad hos kommunen om man hanterar livsmedel. Det finns undantag från registrering om hanteringen inom verksamheten når ytterst få personer eller om hanteringen sker ytterst sällan. Det är alltid kommunens livsmedelsinspektörer som gör bedömningen om en verksamhet behöver vara registrerad eller inte. Behöver anläggningen ett godkännande istället för en registrering så är det till Livsmedelsverket man ska vända sig.

Offentlig livsmedelskontroll görs främst genom oanmälda besök. Ofta vill inspektören också dyka upp när det är hektiskt i verksamheten för att kunna se ifall rutiner efterlevs när det är stressigt. Kontrollen kan också göras genom föranmälda besök om det är något speciellt som ska kontrolleras och där det krävs att en viss person i verksamheten är närvarande. Ibland behöver man göra en så kallad revision där man noggrant tittar på alla detaljer inom ett eller flera områden i verksamheten. Vid alla typer av besök kan inspektören också välja att komplettera kontrollen med provtagning.

Konsekvenser vid fel och brister

Livsmedelsföretagen är skyldiga att rätta till fel och brister som framkommer vid kontrollen. Vid enklare brister räcker det oftast med att företaget beskriver hur man ska åtgärda felen. Vid allvarliga brister eller om tidigare brister inte åtgärdats ska krav på åtgärder ställas av kontrollmyndigheten. Alternativt förbjuds hela eller delar av verksamheten tills dess att alla brister åtgärdats. Om verksamheten inte vill rätta till bristerna kan kontrollmyndigheten också välja att vitesförelägga verksamheten. Det innebär att verksamheten får böta en summa pengar för varje gång kontrollmyndigheten upptäckter att samma brist kvarstår. I allvarliga fall kan verksamheten också åtalas för brott mot livsmedelslagstiftningen.

Om inspektören behöver lägga ned mer tid på en verksamhet än planerat på grund av att olika brister upptäckts i kontrollen kommer den extra tiden att debiteras utöver den årliga kontrollavgiften. Läs mer under avsnittet ”Avgift vid extra offentlig kontroll”.

Ägarbyte eller byte av organisationsnummer

Det är viktigt att komma ihåg att en registrering av en verksamhet är knuten till företagets organisationsnummer och inte till exempelvis en lokal. Därför upphör registreringen att gälla vid byte av organisationsnummer och man behöver registrera sig på nytt när man byter organisationsnummer. Om du vill upphöra med din verksamhet eller överlåta den till en annan företagare ska du meddela detta till Miljö-Hälsa. Din skyldighet att betala årlig kontrollavgift upphör vid kommande årsskifte.

Avgifter för livsmedelsverksamheter

Det finns olika typer av avgifter som man som livsmedelsföretagare kan behöva betala. Exempel på avgifter kan vara vid registrering av en livsmedelsverksamhet, årlig kontrollavgift eller avgift för extra offentlig kontroll. Det är Kommunfullmäktige som bestämmer timtaxan för livsmedelskontroll. Timtaxan justeras för index varje år.

Mer att tänka på

Vill du servera öl, vin eller sprit måste du ha ett serveringstillstånd.

Bygglov och bygganmälan söker du hos Samhällsbyggnad, Plan-Bygg. De har också hand om permanent tillstånd för hantering av brandfarliga varor, till exempel gasol.

Har du frågor om Utrymningsvägar och frågor kring brandskydd kan du prata med Räddningstjänsten. De har tillsyn och ställer krav bland annat på utrymningsvägar och hur man hanterar till exempel gasol.

På Livsmedelsverkets hemsida finns ytterligare stöd och hjälp att få. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.