Dela sidan på sociala medier

Miljöskydd

Miljö och Hälsa i Grästorp inspekterar regelbundet industrier och andra verksamheter som på något sätt, exempelvis genom utsläpp till luft och vatten eller buller kan påverka människors hälsa och miljö.

De verksamheter som inspekteras kan vara verkstäder, bensinstationer och jordbruk.

Kommunen kontrollerar, lämnar råd och anvisningar eller ställer krav på åtgärder för att rätta till eventuella brister. Nya verksamheter eller ändringar ska prövas enligt Miljöbalken. Det innebär att Miljö- och Hälsa granskar handlingar som beskriver produktion, lokalisering, utsläpp och avfall och bedömer vad som är godtagbart i varje enskilt fall.

Här hittar du information och blanketter för anmälan.

Innehåll på sidan:

Transport av farligt avfall
Brandfarliga varor
Tvätt av privata fordon
Spridning av gödsel på frusen mark
Värmepumpar
Bilskrotning

Transport av farligt avfall

Det krävs tillstånd av Länsstyrelsen för yrkesmässigt transportera miljöfarligt avfall.
Ett sådant tillstånd ansöker man om hos Länsstyrelsen. Länk till annan webbplats.

Brandfarliga varor

Räddningstjänsten Västra Skaraborg är en gemensam organisation för kommunerna Lidköping, Vara, Grästorp och Essunga.

Det är Räddningstjänsten som har tagit över ansvar och handläggning av brandfarliga varor. Information finns på deras hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tvätt av privata fordon

Fordonstvätt medför risk för miljöpåverkan. För att minska påverkan:

  • Tvätta om möjligt alltid fordonet i en miljögodkänd tvättanläggning.
  • Vid avspolning av lera, grus och damm använd inte tvättkemikalier.
  • Tvätt med såpa, diskmedel eller miljöanpassat schampo godtas vid enstaka tillfällen. Tvätt med avfettningsmedel ska undvikas.
  • Fordonet ska stå på mark utan avrinning till dagvattenbrunn, öppet dike, vattendrag, sjö eller dylikt och det får inte heller finnas vattentäkter som kan påverkas. Plan gräsbevuxen mark är att föredra, grusplan också godtagbart. Markägarens tillstånd krävs.

Mer information om krav på rening av spillvatten från fordonstvättar. Pdf, 92.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Spridning av gödsel på frusen mark

På Länsstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns information om lagring och spridning av gödsel. Dispens söks hos kommunen.

Blankett för dispensansökan. Pdf, 162.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Blanketten skickas till:

(I första hand)
Grästorps kommun
Miljö- och bygg
467 80 Grästorp

eller

Lidköpings kommun
Samhällsbyggnad, Miljö-Hälsa
531 88 Lidköping

Värmepumpar

Att nyttja värmepumpar för utvinning av energi ur berg, jord, grund- och ytvatten har blivit ett populärt alternativ för uppvärmning av bostäder och andra lokaler.

Du som vill installera en värmepump som tar värme från berg, jord, grund- och ytvatten skall anmäla detta till Miljö-Hälsa. Läs mer om värmepumpar och anmälan här.

Bilskrotning

Uttjänta och övergivna bilar och andra skrotföremål i natur- och bostadsområden skräpar inte bara ned utan kan även skada miljön. Genom att samla in skrot kan metall återvinnas och bli till nya produkter. På så sätt sparas värdefulla naturresurser samtidigt som naturen befrias från föremål som i värsta fall kan läcka miljöskadliga ämnen.

Producentansvar för bilar

År 2007 infördes ett producentansvar för bilar. Det här innebär att bilproducenterna ska se till att material och komponenter från bilarna återanvänds, återvinns eller tas om hand på något annat miljömässigt godtagbart sätt.

Om du vill skrota din bil

Tänk på att det är du som bilägare som har ansvar för att din bil lämnas till skroten. För att underlätta för dig som vill skrota din bil har bilproducenterna skapat ett nätverk av mottagningsställen där du kan skrota din bil utan att betala något. Om värdefulla delar (exempelvis motor, växellåda eller katalysator) däremot saknas på bilen kan mottagningsstället begära en ersättning. För auktoriserade bilskrotare som inte ingår i nätverket kan inte en kostnadsfri mottagning garanteras.

Var noga med att alltid kräva ett intyg på att ägandet har övergått till mottagningsstället för att säkerställa att bilen inte tas i trafik igen.

Sök på Internet för att hitta auktoriserade bilskrotare.

Övergivna fordon

Fordon som övergivits på allmän platsmark inom kommunen kan anmälas till samhällsbyggnadsverksamheten.

Ett övergivet fordon kan bli stående kvar under en längre tid medan kommunen arbetar med att få kontakt med ägaren och uppfylla de juridiska kraven som gäller för skrotning av fordon.

Om det finns övergivna fordon på ett privat område vänder du dig till markägaren som i sin tur kan kontakta Kronofogdemyndigheten för att ansöka om särskild handräckning enligt lagen (1990:746) § 4 om betalningsföreläggande och handräckning.