Dela sidan på sociala medier

Miljövision 2020

I Grästorps kommun finns en klimatstrategi och en energiplan som antagits av komunfullmäktige. Detta är en del av miljövision 2020.

För perioden 2008-2020 ska som medelvärde utsläppen av växthusgaser minska med 20 procent i förhållande till 2006.

Tre strategiska områden

 1. Ökad produktion av energi från jord, skog, sol, och vind.
 2. Effektiv energianvändning i bostäder och lokaler.
 3. Effektiva miljöanpassade transporter.

Här kan du läsa hela planen.PDF

Miljöplan

Kommunen håller på att revidera gamla Agenda 21-planen för att ta fram en ny miljöplan. Detta för att främja en ekologisk hållbar utveckling i Grästorp, som innebär att nuvarande och kommande generationer får en hälsosam och god miljö att leva i.

Grundsatserna i Miljöbalken ligger till grund för arbetet

Följande fem grundsatser gäller:

 1. Människors hälsa och miljön ska skyddas
 2. Värdefulla natur- och kulturmiljöer ska skyddas och vårdas
 3. Den biologiska mångfalden ska bevaras
 4. Mark, vatten och fysisk miljö ska användas så att en långsiktigt god
  hushållning tryggas
 5. Återanvändning och återvinning ska främjas liksom hushållning med material, råvaror och energi

Syftet är:

 • att vara ett verktyg i arbetet med att formulera och förankra kommunala miljömål
 • att få en bred förankring i samhället
 • att verka för en samsyn när det gäller ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet
 • att tydliggöra en koppling till det nationella miljöarbetet
 • att åstadkomma en ökad grad av hållbar livsstil