Dela sidan på sociala medier

Ny översiktsplan

översiktsplanering

Planinformation

Just nu pågår arbete med att ta fram en ny översiktsplan för kommunen. Den nya planen kommer finnas i digital form, för att bli mer lättförståelig och användarvänlig. Självklart kommer det även finnas en version i analog variant.

Projektledare för översiktsplanen är samhällsplanerare Erica Olson.

Tidsplan

Under våren 2023 kommer översiktsplanen att gå ut på samråd. Då finns det chans för kommuninvånare och övriga berörda myndigheter att tycka till om planförslaget.

Det är viktigt för kommunen att få in så många synpunkter som möjligt under samrådstiden, så översiktsplanen blir så bra som möjligt för alla. När det är dags för samråd kommer detta att annonseras i alla kommunens kanaler, samt i tidningen.

Vad är en översiktsplan?

Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Syftet med översiktsplanen är att framföra kommunens långsiktiga strategier vad gäller hållbar utveckling och användning av den fysiska miljön. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas, allmänna intressen som ska beaktas samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Hjälp oss med översiktsplanen

En viktig del av arbetet med översiktsplanen är medborgardialog. Med invånarnas kunskap, erfarenhet och behov kan kommunen få ett så bra planeringsunderlag som möjligt för det fortsatta arbetet.

Genom enkäten finns det möjlighet att skriva en synpunkt och sätta en knappnål i kartan som hör till synpunkten. Det kan handla om markområden som behöver utvecklas, en plats som är extra bra och som man önskar ska bevaras, eller ett gång- och cykelstråk som saknas.

Alla åsikter är värdefulla, och vi önskar synpunkter från alla, både unga och gamla, från landsbygd och samhälle. Stort tack för er hjälp!

Enkäten är anonym, och enbart synpunkten visas utåt för andra som besöker enkäten.

Länk till enkäten. Länk till annan webbplats.

Samråd

Förutom denna medborgardialog kommer det även finnas möjlighet att tycka till om planförslaget under det formella samrådsskedet.