Dela sidan på sociala medier

Detaljplan Grästorp 14:1 västra torget

Plangränser

Detaljplan för del av Grästorp 14:1, Västra torget i Grästorps tätort är nu klar för antagande. Kommunfullmäktige förväntas anta detaljplanen den 29 april 2019. Därefter följer en
överklagningsperiod på tre veckor innan antagandebeslutet kan vinna laga kraft.

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga bostäder inom Västra torget i
centrala Grästorp. Tillkommande bostäder föreslås vara i samma skala som omgivande villabebyggelse, mark avsätts också för en lekplats och parkyta. Kommunen är huvudman för allmän platsmark dvs. gata och parkområden och kommer att sköta dessa områden.

Efter samråd och granskning har planhandlingarna ändrats utifrån de synpunkter som kommit in. Alla synpunkter och ändringar finns noterade i ett granskningsutlåtande.

För att kunna genomföra detaljplanen på ett lämpligt sätt avser kommunen att ta bort tio träd
(oxlar) inom området. Eftersom träden omfattas av biotopskydd så har kommunen ansökt om dispens för att få ta bort träden vilket Länsstyrelsen har lämnat dispens för.

En dagvattenutredning har tagits fram till detaljplanen för att klargöra kapacitet och lämplig
hantering av dagvatten samt även studerat områdets påverkan vid ett skyfall.

Planhandlingar och utredningar