Dela sidan på sociala medier

Förbättringar av kommunalt VA

Grästorps kommun arbetar kontinuerligt med förbättringar av det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Efter skyfallet i augusti 2021 gjordes en skyfallsutredning. Man har också beslutat om planerade åtgärder som ska göras under 2022-23 för att klimatanpassa Grästorp.

Problemöversikt

Dagvatten som tränger in i spillvattennätet skapar översvämningar i källare via golvbrunnar. Detta på grund av direkt inrinning från felkopplad takavrinning och i eventuella stamledningar, eller i otäta spillvattenledningar där dagvattnet tränger in.

Högt vattenstånd skapar inrinning i husgrunder och källare med dagvatten.

För snabb avrinning av dagvatten skapar överbelastningsproblem längre ner efter rinnvägarna samt ger miljögifter i våra vattendrag och sjöar, därför behöver vi LOD-anläggningar (lokalt omhändertagande av dagvatten).

Renovering av spillvattenledningar

Kostnad för renovering av ledningar mellan 2019-2022 är 13,6 miljoner kronor. Ledningar har renoverats genom relining, en invändig strumpa som förs in i ledningen. Detta är en grävningsfri åtgärd. Syftet är att minska mängden ovidkommande vatten från regn och grundvatten in i ledningen, samt minska risken för ledningsbrott.

 • Huvudspillvattenledningar i Flo Klev - här belastas inte pumpstationen av ovidkommande vatten efter åtgärd
 • Huvudspillvattenledningar inklusive serviser i Salstad - här har belastningen av ovidkommande vatten minskat på pumpstationen efter åtgärd, utredning pågår för att finna var resterande ovidkommande vatten tränger in i spillvattenledningarna.
 • Huvudspillvattenledningar Snickaregatan, även vissa serviser.
 • Huvudspillvattenledningar vissa delar av Badgatan.
 • Huvudspillvattenledningar vissa delar av Södergatan, även servis till gamla bilhallen.
 • Huvudspillvattenledningar vissa delar av Ågatan, även vissa serviser.
 • Huvudspillvattenledningar vissa delar av Rönnvägen.
 • Huvudspillvattenledningar Bankgatan, även installerat pumpbrunn för dräneringsvatten.
 • Huvudspillvattenledningar vissa delar av Odinsgatan, även vissa serviser.
 • Huvudspillvattenledningar vissa delar av Bokvägen, även vissa serviser.
 • Huvudspillvattenledningar vissa delar av Industrigatan, även vissa serviser samt installerat pumpbrunn för dräneringsvatten.
 • Huvudspillvattenledningar Västra torget gatan, även vissa serviser.
 • Huvudspillvattenledningar vissa delar av Vallgatan, även vissa serviser.
 • Utloppsledning från Forshalls avloppsreningsverk vissa delar.

Rekommendationer enligt skyfallsutredningen

Minska belastningen på dagvattenledningarna

 • Öppna LOD lösningar
 • Skapa rinnvägar
 • Bibehålla vattnet i naturen

Minska andelen tillskottsvatten

 • Renovering eller byte av ledningar (pågående arbete)
 • Översyn över kopplade hårdgjorda ytor (pågående arbete)
 • Inga felkopplade tak (pågående arbete)
 • Magasinering/fördröjningar

Minska Mjölåns varierade flöde

 • Skapa svämytor längs ån
 • Våtmark

Klimatanpassning innebär att vi får tänka om

 • Öppna dagvattenlösningar
 • Ytor som ska svämmas över
 • Minska delen hårdgjorda ytor
 • Öka det lokala omhändertagandet av dagvatten

Åtgärder gjorda efter skyfallet 2014

Skriv tabellbeskrivning här

Vilken typ av åtgärd

Önsvärd effekt vid skyfallet 2021

Spillvattenledning med utjämningsmagasin Ågatan/Rönnvägen

Ja

Ny dagvattenledning i Lunnevivägen i höjd med ishall mot befintlig D600

Nej

Ny dagvattenledning anlades från Oskarsgatan, minska inläckande dagvatten i nordvästra bebyggelsen

Nej

Ny dagvattenledning Ågatan/Badgatan

Ja (även om det är svårt att avgöra)

Västra torgets etablering och dagvattenhantering

Ja

Omkoppling med monterad stigarbrunn Målaregatan/Snickaregatan

Nej

Bräddavlopp Gulf och Drottninggatan

Nej (Lite svårt att uppfatta vart och när åtgärden genomfördes)

Införandet av strypning för att minska dämda förhållanden i västra delen av område mellan rv47/Södergatan och järnvägen

Nej, inte tydlig förbättring men däremot uppvisar området söderom stor ökning av drabbade fastigheter

Felkopplade rännstensbrunnar

Svart att avgöra vart insatserna gjort nytta

Inventering och uppmuntran kring omkoppling av takvatten

Nej (även om några av de som genomfört omkoppling fått förbättrade förhållanden)

Åtgärder genomförda efter 17 augusti 2021

 • Backventiler installeras enligt plan
 • Lutmansgatan/Ågatan, rensat rötter i dagvattenbrunn
 • Identifierat inläckage dagvattenbrunn söder om Järnvägen nära rakbladsfabriken, ska åtgärdas av Trafikverket
 • Åtgärdat felkoppling takvatten Brandstation
 • Omkoppling av felkopplade rännstensbrunnar exempelvis Badgatan, Österlånggatan, Vallgatan
 • Tagit fram nya arbetssätt vid skyfall
  • Pumpade vatten vid Karlsgård pumpstation då vi hade ett mindre skyfall
  • Pumpade på Målaregatan från spill- till dagvatten
  • Pumpade dagvatten vid Lunnevi området
 • Lagt in vårt ledningsnät i kartdatabas
 • Lagat ledning Storgatan
 • Lagat läckande ventil Södergatan