Dela sidan på sociala medier

Lilla torget

Tidigt under 2022 revs Grästorpsgrillen och nu arbetar man på att planera upp området på nytt.

Tills Lilla torget projekteras är tanken att det ska få en enkel utformning med tillhörande torgdekoration, och att det ska användas som en plats för rekreation - som en förlängning av redan befintligt torg utanför Kulturhuset med plats och möjlighet för många olika slags aktiviteter.

Byggstart oktober 2022

Under oktober 2022 kommer arbetet börja med att iordningsställa Lilla Torget.

  • Korsningen mellan Storgatan - Järnvägsgatan ska göras om för att få en säkrare gångpassage.
  • Området beläggs med plattor, med en asfalterad cykelväg över torget mot Kungsgatan.
  • El dras fram till Lilla Torget för exempelvis foodtrucks, marknader eller andra arrangemang.
  • Under Lilla Torget kommer ett fördröjningsmagasin för dagvatten från den aktuella ytan att byggas.

I samband med iordningsställandet av Lilla Torget kommer Järnvägsgatan att asfalteras. Järnvägsgatan kan också komma att vara avstängd tidvis på grund av byggnationen. Verksamheterna längs Järnvägsgatan kommer inte att påverkas, de går att nå under hela perioden.

Fördröjningsmagasin

Här byggs ett fördröjningsmagasin som buffrar vattnet innan det leds vidare, detta är en del i arbetet med att säkra upp vid skyfall i kommunen. Vid regn leds vattnet ner till två rännstensbrunnar som vidare går till fördröjningsmagasinet och där magasineras vattnet som sedan långsamt går ut till dagvattensystemet. Storleken för detta magasin hjälper till att åtgärda torgets yta vid skyfall.