Dela sidan på sociala medier

Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar angående bildningsverksamheten och covid-19.

Vilken rätt har man till förskola och fritidshem under permittering?

Om du som vårdnadshavare har blivit korttidspermitterad från ditt arbete så har du rätt till förskola eller fritidshem de dagar du arbetar och utifrån den arbetstid du har. Det är viktigt att du meddelar ditt nya schema i tietoappen så att förskolan och fritidshemmet känner till dina ändrade behov. Exempel: Om du har arbetat 100 procent och blir korttidspermitterad så att du ska arbeta 40 procent så har du rätt till förskola eller fritidshem under de 40 procent som du arbetar. Övrig tid har du ditt barn hemma.

Om du som vårdnadshavare är permitterad på heltid likställs du med arbetssökande och du har rätt till 15 timmar eller 20 timmar förskola per vecka beroende på barnets ålder. När det gäller fritidshem så har du ditt barn hemma före och efter skoltid. Ta en kontakt med rektor på din förskola eller fritidshem för att få veta vad som gäller för just ditt barn.

Alla vårdnadshavare som har permitterats har kvar sin plats i förskola och fritidshem. När du återgår i arbete efter permitteringen är det viktigt att du meddelar dina ändrade behov av förskola och fritidshem i tietoappen.

Ovanstående gäller även för dig som är varslad och inte arbetar.

Hur fungerar skolplikten?

Elever som går i grundskolan och grundsärskolan har skolplikt och förväntas därför vara i skolan. I dagsläget bedömer Folkhälsomyndigheten att det ur ett smittskyddsperspektiv inte finns anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan. Bedömningen baserar sig på erfarenheter från spridning av influensasjukdom, som smittar på liknande sätt som covid-19. Baserat på samma erfarenheter så är det har ingen eller mycket liten effekt på smittspridningen att stänga skolor. Ur andra perspektiv, som det samhälleliga och sociala fyller skolan dessutom en viktig funktion. 

Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer för förskola och skola i syfte att bidra till att minska risken för smittspridning genom försiktighetsåtgärder. Enligt Folkhälsomyndighetens bedömning finns, ur ett smittskyddsperspektiv, i dagsläget ingen anledning att friska barn och elever eller personal ska stanna hemma från förskola eller skola oavsett om man rest eller inte.

Den 24 april 2020 fattade regeringen beslut om att huvudmannen ges ökade möjligheter för fjärr- eller distansundervisning vid frånvaro, vad innebär det i Grästorp?

Elever som är hemma med lindriga symtom, och som i vanliga fall skulle gått till skolan, kan följa undervisningen i Teams och går på så sätt inte miste om lektionstimmar. Friska elever och lärare går till skolan.

Hur sjukanmäler jag mitt barn?

Du sjukanmäler ditt barn på vanligt sätt via appen.

Hur informerar ni vårdnadshavare och elever om vad som händer?

Vårdnadshavare informeras via Edwise och kommunens hemsida. Elever informeras via Teams.

Hur tillämpar ni konkret de nationella riktlinjerna för förskola och skola när det gäller social samvaro?

Vi följer de nationella riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket och gör på följande sätt:

  • Lunchtiderna är utspridda så mycket som möjligt så att alla elever inte äter samtidigt. Eleverna håller en armlängds avstånd i matkön och serveringsbesticken byts ut ofta. I förskolan serveras barnen mat.
  • I klassrum och andra utrymmen är det möblerat med ett utvidgat avstånd mellan möblerna så mycket som möjligt.
  • Vi har tillgång till många och stora ytor utomhus på och nära våra förskolor och skolor. Skolan har raster utomhus så mycket som möjligt. Förskolorna har utomhusaktiviteter så mycket som möjligt. Fritidshemmen har utomhusaktiviteter så mycket som möjligt.
  • Undervisning i idrott och hälsa sker utomhus på olika platser såsom Skubbet, Lunnevi IP och andra grönområden i närheten av skolan.
  • Alla aktiviteter som kan samla flera barn och elever på samma plats är minimerade.

Här kan du läsa mer om Folkhälsomyndighetens riktlinjer för förskola och skolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har bildningsverksamheten vidtagit ytterligare åtgärder för att minska risken för smittspridning?

  • Ja, från den 20 april kommer all hämtning och lämning av barn och elever på förskolor och fritidshem ske utomhus eller i verksamhetens hall. Detta för att ha så få personer som möjligt inne i lokalerna.
  • Förskolans och fritidshemmens personal sköter in- och utcheckning av eleverna på iPaden varje dag.
  • Verksamhetsspecifik information till vårdnadshavare angående nya rutiner för hämtning och lämning finns på Edwise.

Hur har bildningsverksamheten i Grästorp förberett sig för en eventuell skolstängning?

Bland annat har hela bildningsverksamheten tagit flera steg i att digitalisera lärandet för alla elever från förskoleklass till årskurs 9. Vi arbetar i Teams där undervisningen läggs upp och görs tillgänglig för alla elever, både i skolan och hemma. Detta innebär att vi redan nu kan ge alla elever möjlighet att följa med i skolarbetet och undervisningen.

Tillsammans med en planering för omsorg för barn och elever till vårdnadshavare som arbetar i samhällsviktiga verksamheter är bildningsverksamheten redo för ett eventuellt regeringsbeslut om att stänga förskola och skola.

Här kan du läsa mer om de nationella myndigheternas information inför ett eventuellt beslut om skolstängning:

Om förskolan stänger, vilka har rätt till omsorg?

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram en föreskrift som förtydligar vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg. Det gäller vårdnadshavare vars arbetsinsats bedöms nödvändig för att upprätthålla de samhällsviktiga verksamheter som beskrivs i föreskriften. En arbetsinsats är nödvändig om ett bortfall av denna kan antas leda till att verksamheten inte kan upprätthållas på en acceptabel nivå.

Till föreskriften hör allmänna råd som ger stöd i hur förordningen kan tillämpas vid en stängning av fritidshem, förskola eller annan pedagogisk verksamhet.

Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Allmänna råd om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad gäller om bara en av vårdnadshavarna deltar i samhällsviktig verksamhet?

Detta framgår av de föreskrifter och allmänna råd som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram. Om det finns en annan vårdnadshavare som inte arbetar i samhällsviktig verksamhet bör utgångspunkten vara att den kan ansvara för barnet.

Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Allmänna råd om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jag har ett barn med särskilda behov, har jag rätt till omsorg om skolan stänger?

Barn med särskilda behov kan omfattas av rätt till omsorg om förskolan och skolan stänger. En bedömning kommer att göras i samråd med vårdnadshavare samt kan socialtjänsten påtala behov för enskilda barns rätt till omsorg.

Hur pratar jag med mitt barn om corona?

På krisinformation.se finns information om hur man kan prata med barn om coronalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.