Dela sidan på sociala medier

Så informerar vi om smitta

Grästorps kommun vill verka för öppenhet och transparens, samt förmedla en korrekt lägesbild över kommunens verksamhet. På den här sidan kan du läsa mer om hur kommunen informerar om smitta.

Rutiner vid misstänkt och konstaterad smitta

Vid misstänkt och konstaterad smitta i våra verksamheter följer vi de framtagna rutiner som finns från smittskydd Västra Götaland.

Detta innebär bland annat att:

  • Om en medledare blir smittad, så kartlägger kommunen beröringspunkterna, det vill säga vilka omsorgstagare, medledare eller barn/elever som medledaren varit i kontakt med.
  • Vid konstaterad smitta kontaktar vi berörda medledare, anhöriga och vårdnadshavare, beroende på tidpunkt för insjuknandet. Anhöriga till brukare inom social verksamhet kontaktas via telefon, och vårdnadshavare via Edwise. Medledare i kommunen kontaktas av arbetsplatsen.

Provtagning

Det finns risk för smitta i samhället, och vi arbetar därefter. Det betyder att följer myndigheternas råd om hygien och social distans vid exempelvis möten, att vi vidtar försiktighetsåtgärder vid misstanke om smitta, och att vi följer riktlinjer och rutiner angående skyddsutrustning.

Grästorps kommun provtar även personal kontinuerligt, för att skydda både medledare, brukare samt barn och elever. När vi får positiva svar, så ökar vi provtagningen.

Medledare med konstaterad covid-19 får förhållningsregler från smittskydd och stannar hemma i minst sju dagar. Man ska ha varit symptomfri i 48 timmar innan man går tillbaka till arbetet.

Smitta i kommunens verksamhet och organisation

Kommunen lyder under patientsekretess, och får inte lämna ut några uppgifter om enskilda patienter, då patientens integritet måste värnas. Detta gäller både angående medledare och kommunens omsorgstagare samt givetvis barn och elever i förskola och skola.

Vad gör kommunen för att minska smittspridning inom social verksamhet?

Kommunens medledare inom social verksamhet har kunskap om att hantera smitta då det varje år finns risk för säsongsinfluensa och vinterkräksjuka. Kommunen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och samverkar med Vårdhygien från NU-sjukvården och Skaraborgs sjukhus.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer är att frisk personal ska jobba men ska vara uppmärksamma på symtom. Personal med minsta symtom ska stanna hemma och vara sjukskrivna.

Vad gör kommunen för att minska smittspridning inom hemsjukvården?

All personal som besöker vårdtagare ska vara friska, vid minsta symtom ska de sjukanmäla sig. Det är den enskilt viktigaste åtgärden för att skydda de äldre.

Kommunens personal följer Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2015:10) om basal hygien samt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem är grundläggande vid arbete inom vård och omsorg. Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2018:4) ska tillämpas inom alla verksamheter där det finns smittrisker.

Risken för dropp- och kontaktsmitta minimeras genom basala hygienrutiner (handtvätt, arbetskläder, inga smycken, handsprit m.m), korrekt använd skyddsutrustning, rengöring och desinfektion samt rutiner för hantering av tvätt och avfall. Det finns särskilda hygienombud i verksamheterna som har kunskap och förmedlar detta till sina kollegor.

Vilka åtgärder vidtar social verksamhet vid konstaterad smitta?

Vi använder oss av basala hygienrutiner, och som vanligt vid all smitta bedriver vi kohort-vård. Det innebär att boende/brukare som insjuknat samt exponerade medpatienter vårdas av få personal, vistas på sitt rum och har eget hygienutrymme.