Dela sidan på sociala medier

Social verksamhet och covid-19

Här hittar du information angående social verksamhet och covid-19. Informationen uppdateras löpande.


Information till privata vårdaktörer som utför kommunalt finansierad vård- och omsorgsverksamhet finns här.


Har kommunen infört besöksförbud på sina äldreboenden?

Ja, i och med regeringens beslut så råder det besöksförbud på Vistegården, Hallers väg 20 och på korttidsavdelningen Passagen från och med den 1 april 2020.

Görs det undantag från besöksförbudet om jag har tagit ett antikroppstest som påvisar antikroppar mot covid-19?

Nej (20 juli). Socialstyrelsen har uppdaterat sina allmänna råd angående tillfälligt besöksförbud på äldreboende. Besöksförbuden kan numer undantas om besökaren är symptomfri och kan uppvisa ett giltigt antikroppsintyg.

Folkhälsomyndigheten kommer med en lista på vilka intyg som är giltiga. Då alla antikroppstester på marknaden inte är tillförlitliga, så har Grästorps kommun beslutat att invänta Folkhälsomyndighetens lista innan vi ändrar på rutinerna för besök vid äldreboenden. 

Möjlighet till besök under sommaren

Vi har påbörjat en lösning med att iordningsställa en mötesplats utanför boendena, där ett skyddande plexiglas mellan boende och besökande anhörig ska kunna göra att man ändå kan träffas under säkra former.

Man får som anhörig ringa och boka ett besök på de besökstider som finns. Alla besök måste bokas i förväg

  • Max två anhöriga per besök
  • Då det är många som vill ses så har vi begränsat besökstiden till 45 min.
  • Besökare bör vara över 15 år, spädbarn får följa med.
  • Ingen fysisk kontakt är tillåten med personen på andra sidan av plexiglaset.
  • Det är inte heller tillåtet att dela fika eller mat mellan besökande eller boende under besöket.
  • Både besökare och boende måste vara helt symtomfria vid besöket.
  • En mötesvärd finns tillgänglig under hela besöket och ser till att alla instruktioner kring besöket följs.

Det är många regler och rutiner som måste efterföljas vid ett besök, vi hoppas att du som anhörig har förståelse för detta. Vi gör allt vi kan för att inte Covid-19 ska komma in på våra boenden.

Besökstider vecka 30-34

Vill ni boka besökstid under dessa veckor kontaktar ni Linda Björk, 0514-580 01

Besök vid särskilda omständigheter

Beslutet är generellt. Den verksamhetsansvarige för ett boende får i det enskilda fallet medge undantag från förbudet om det finns särskilda omständigheter som motiverar ett undantag och om risken för spridning av coronaviruset är liten.länk till annan webbplats

Anhöriga ska vid särskilda omständigheter beredas möjlighet att besöka den boende efter kontakt med chef/sjuksköterska.

Särskilda omständigheter kan vara vård i livets slut eller andra ömmande skäl. Personalen tillser att mötet kan ske på ett säkert sätt ur smittskyddssynpunkt.

Besöksförbud till boendet gäller inte för de som i sin yrkesutövning behöver tillträde t.ex. tandvård, fotvård, hemsjukvårdsläkare och hantverkare.

Oavsett besöksorsak gäller alltid att man inte har symtom som kan härledas till covid-19.

Var kan jag som anhörig få stöd och hjälp?

Anhöriga kan få hjälp hos kommunens anhörigstöd Maria Toll. Hon erbjuder stöd via samtal, och kan också ge information om vart man ska vända sig med frågor. Hon kan även hjälpa till med att förmedla kontakt med andra som är i en liknande situation, och hjälpa till att kontakta andra som kan vara en hjälp i ett visst ärende.

Anhörigstöd finns för alla som upplever att man är anhörig. Det kan vara till partner som lever med någon med sjukdom, barn som har äldre och sjuka föräldrar. Det kan vara föräldrar till barn med särskilda behov och till personer som är anhöriga till någon med missbrukarproblematik. Anhörigstödet riktar sig till personer över 18 år.

Kontakt Maria Toll: maria.toll@grastorp.se eller på telefon 0514-582 69


Vad gör kommunen för att minska smittspridning inom social verksamhet?

Kommunens medledare inom social verksamhet har kunskap om att hantera smitta då det varje år finns risk för säsongsinfluensa och vinterkräksjuka. Kommunen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och samverkar med Vårdhygien från NU-sjukvården och Skaraborgs sjukhus.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer är att frisk personal ska jobba men ska vara uppmärksamma på symtom. Personal med symtom ska stanna hemma och vara sjukskrivna.

Flera övergripande åtgärder för att hindra smittspridning till riskgrupper är redan vidtagna, till exempel information om att undvika besök på äldreboende vid sjukdom, stängning av seniorcenter och kommunkontorets matsal samt stängning av familjecentralen. Detta för att minimera social samvaro samt ha möjlighet att omfördela personal till prioriterade områden.

Vad gör kommunen för att minska smittspridning inom hemsjukvården?

All personal som besöker vårdtagare ska vara friska, vid minsta symtom ska de sjukanmäla sig. Det är den enskilt viktigaste åtgärden för att skydda de äldre.

Kommunens personal följer Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2015:10) om basal hygien samt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem är grundläggande vid arbete inom vård och omsorg. Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2018:4) ska tillämpas inom alla verksamheter där det finns smittrisker.

Risken för dropp- och kontaktsmitta minimeras genom basala hygienrutiner (handtvätt, arbetskläder, inga smycken, handsprit m.m), korrekt använd skyddsutrustning, rengöring och desinfektion samt rutiner för hantering av tvätt och avfall. Det finns särskilda hygienombud i verksamheterna som har kunskap och förmedlar detta till sina kollegor.

Vad har personalen för skyddsutrustning när de arbetar med vårdtagare?

Vi arbetar enligt rekommendationer och rutiner från smittskyddsläkare och Vårdhygien. I dagarna (detta skrivs den 15 maj) kommer en rutin angående visir i vårdnära arbete komma, och Grästorp följer de rekommendationerna.

Visiren innebär en extra säkerhet, både för omsorgstagare och för medledare, och används i kombination med basala hygienrutiner och annan skyddsutrustning.

Har Grästorp haft något konstaterat fall av smitta?

Ja. Den 23 mars fick Grästorps kommun ett bekräftat fall av covid-19 inom social verksamhet. Anhöriga och berörda är underrättade. Detaljerad information om vilken individ eller grupp detta berör kommer inte att delges då social verksamhet och dess omsorgstagare omfattas av sekretess. Pressmeddelande finns här.PDF

Vilka åtgärder vidtar social verksamhet vid konstaterad smitta?

Vi använder oss av basala hygienrutiner, och som vanligt vid all smitta bedriver vi kohort-vård. Det innebär att boende/brukare som insjuknat samt exponerade medpatienter vårdas av särskild personal, vistas på sitt rum och har eget hygienutrymme och vistas på sitt rum.

Vilka aktiviteter är inställda?

För att undvika smittspridning och skydda individer som tillhör en riskgrupp, till exempel äldre och multisjuka, har kommunen ställt in vissa aktiviteter. På den här sidan ser du vilka aktiviteter som är inställda:

Inställda aktiviteter och begränsad verksamhet

Vad gör kommunen för att hjälpa äldre i riskgruppen?

Vi skickar ut ett brev (25 mars) med information till alla kommuninvånare över 70 år. I brevet finns information om vilken hjälp man kan få, till exempel med handling och matleveranser, och var man vänder sig med frågor och om man behöver tala med någon. Där finns även adresser och telefonnummer till myndigheter och sjukvårdsinstanser som hjälper och ger råd angående covid-19.

Här finns mer information om hjälp och stöd utanför kommunens verksamhet.

Vad kan man som anhörig göra för att hjälpa?

Det är viktigt att alla hjälps åt för att minska smittspridningen. Du som anhörig ska inte besöka din närstående om du har minsta symtom som kan kopplas till influensa/covid-19, såsom hosta, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk och/eller feber. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer över 70 år ska begränsa sina sociala kontakter så långt det går, så var gärna ett stöd via telefon, ring och hör hur din närstående mår. Hjälp till med att handla mat om du har möjlighet, och ta med en bok från biblioteket.

Om du som anhörig besöker din närstående, var noga med hygienen. Läs gärna råden från Folkhälsomyndigheten här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster