Dela sidan på sociala medier

Styrning och kvalitetsarbete

Här kan du läsa om hur Grästorps kommun styr sin verksamhet och hur man jobbar för att hålla en så bra kvalitet som möjligt.

I kommunens styrmodell ingår dels målarbete, planering och uppföljning där arbetet med att nå de prioriterade målen beskrivs men också den vanliga basverksamheten som följer policys, reglementen, riktlinjer, kvalitetsgarantier och gällande lagstiftningar.

Syfte med styrmodellen

  • Kommunens invånare ska veta vad de kan förvänta sig av kommunens verksamhet och vad som är prioriterade utvecklingsområden.
  • Tydlig rollfördelning mellan politiker och tjänstepersoner. Politiker beslutar om mål, kvalitet och ekonomi. Chefer och medarbetare beslutar om hur det ska utföras.
  • Skapa tydliga underlag för beslutsfattare.
  • Säkerställa att vi gör rätt prioriteringar och lägger tid och resurser på rätt saker utifrån målen. Prioritering är en förutsättning för att åstadkomma utveckling, allt är viktigt men allt är inte viktigast.
  • Tydligare resursfördelning med hjälp av mål och uppföljning.
  • Dialog mellan förtroendevalda och tjänstepersoner och mellan medarbetare och chefer. Dialogen är en förutsättning för att förstå uppdraget och för att förtroendevalda ska få en bra återrapportering.
  • En tydlig målsättning är en viktig förutsättning för engagemang, delaktighet och trygghet bland medarbetarna.

Grästorps kommun arbetar med en styrmodell enligt nedanstående principer: