Ansvarsfördelning

Målsättningen är att så långt det är möjligt ha en tydlig ansvarsfördelning mellan förtroendevalda och tjänstepersoner i Grästorps kommun.

Förtroendevalda svarar för "vad, varför och när-frågor" medan tjänstepersoner hanterar "hur och vem-frågor". Förtroendevalda ansvarar för de övergripande målen avseende verksamhetens kvalitet, omfattning och ekonomi.

Chefer och medarbetare beslutar om hur arbetet ska utföras inom befintliga ramar. I delegationsordningen tydliggörs ansvarsfördelning och beslutsmandat. I vissa fall förtydligas ansvaret för olika befattningar i arbetsbeskrivningar.

Ansvarsfördelningen mellan förtroendevalda, chefer och medarbetare bygger på ett synsätt som innebär att systematiskt kvalitetsarbete ska ske lokalt av de personer som arbetar i aktuell verksamhet.

Aktörer som finns utanför den aktuella verksamheten ska skapa förutsättning för kvalitetsarbetet, men inte själv bedriva den.

Alla chefer i kommunen har ett tydligt uppdrag och ansvar för att systematiskt utveckla kvaliteten och verksamheten. Alla medarbetare har ett tydligt uppdrag att medverka i kvalitets- och verksamhetsutvecklingen.