Dela sidan på sociala medier

Krisinformation

Här finns information om hur Grästorps kommun hanterar en krissituation och vart du kan vända dig vid frågor.

När en olycka inträffar i vardagen, till exempel brand i en lägenhet eller en trafikolycka så är det Räddningstjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som rycker ut.

Upplysningscentral i Grästorp

Om en svår olycka, en naturkatastrof, ett giftutsläpp eller något annat allvarligt inträffar i Grästorp kommer kommunens hemsida att användas för att informera om vad som har hänt, ge lägesbeskrivningar, råd till allmänheten med mera.

Sms-utskick

Grästorps kommun kommer även att skicka ut sms med kort information om krisen.
Här kan du läsa mer om våra sms-utskick och hur du registrerar dig Öppnas i nytt fönster..

Grästorps kommun har också en upplysningscentral dit du kan ringa: 0514-582 30.

Pressinformation till journalister finns här Öppnas i nytt fönster..

POSOM

För människor som drabbats av akut katastrof aktiveras en så kallad POSOM-grupp för psykiskt och socialt omhändertagande.

Extraordinär händelse

En kris är en händelse som drabbar många människor och stora delar av vårt samhälle. Ibland används begreppet "extraordinär händelse". Det är en händelse som avviker från det normala och innebär en allvarlig störning eller en överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner.

Extrem väderlek eller strömavbrott Öppnas i nytt fönster. kan vara exempel på extraordinära händelser.

Läs mer om samhällets krisberedskap (krisinformation.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap jobbar med hot och kriser i Sverige (msb.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunens ansvar

Grästorps kommun arbetar för att det ska vara tryggt och säkert att bo och vistas i kommunen. Detta görs bland annat genom grundläggande planering för att klara svåra olyckor och andra påfrestningar.

Vi lever i ett sårbart samhälle med hot och risker som snabbt kan slå ut vitala delar av vårt samhälle. Kommunens arbete med samhällets krisberedskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en av grundpelarna för vår säkerhet.

  • Kommunen har ett ansvar för att minska riskerna och för att vara förberedd om en kris inträffar. En kris hotar grundläggande funktioner som exempelvis elförsörjning eller vår hälsa.
  • Kommunen har ett ansvar för att lindra effekterna av en kris. Kommunen ska varje år analysera vilka hot och risker det finns inom kommunen.
  • Varje år övar kommunen sin organisation i krishantering.

Sevesoverksamheter

I Grästorps kommun finns anläggningar som omfattas av EU:s Sevesodirektiv. Detta direktiv syftar till att åtgärder vidtas för att förebygga och begränsa följderna av kemikalieolyckor vid anläggningar där farliga ämnen hanteras. Läs mer om Sevesoverksamheter på Räddningstjänsten Västra Skaraborgs webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..