Dela sidan på sociala medier

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden är en myndighetsnämnd som ansvarar för kommunens myndighetsutövning när det gäller byggnadsfrågor samt miljö- och hälsoskydd. Nämnden är även en trafiknämnd och ansvarar för trafikfrågor. Den består av sju ledamöter och tre ersättare.

Enligt Plan- och Bygglagen (PBL) ska nämnden:

  • Verka för en god byggnadskultur samt en god stads- och landskapsmiljö.
  • Uppmärksamt följa den allmänna utvecklingen inom kommunen och dess närmaste omgivning samt ta de initiativ som behövs i frågor om planläggning, byggande och fastighetsbildning.
  • Samarbeta med myndigheter, organisationer och enskilda vilkas arbete och intressen berör nämndens verksamhet.
  • Lämna råd och upplysningar i frågor som rör nämndens verksamhet.
  • Kontrollera att PBL följs och med stöd av lagen meddela föreskrifter och beslut.

Vad ansvarar miljö- och byggnämnden för?

  • Miljö- och byggnämnden har tillsyn över byggnadsverksamheten i kommunen, även den typ av byggen som inte behöver bygglov, och att bestämmelser i lagar och förordningar följs.
  • Byggherren ansvarar emellertid för att alla nödvändiga tillstånd finns och att gällande regelverk om byggande, miljö, med mera, följs.
  • Miljö- och byggnämnden har därför en ren tillsynsfunktion och kontroller som görs av nämnden ska anpassas till byggherrens kvalifikationer. Syftet är i första hand att kontrollera att byggherren tar sitt ansvar.
  • Miljö- och byggnämnden får förbjuda att ett visst byggnadsarbete fortsätter om det är uppenbart att arbetet strider mot gällande bestämmelser.
  • Nämnden är skyldig att stoppa ett byggnadsarbete som innebär fara för människors liv eller hälsa. För att kunna göra tillsyn får nämnden besiktiga byggnadsprojektet och har då rätt att få tillträde till byggnaden eller fastigheten.