Dela sidan på sociala medier

Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar

Om en elev inte fått slutbetyg från gymnasieskolan eller om ungdomen inte är inskriven på någon skola eller har någon annan sysselsättning så blir du kontaktad av aktivitetsansvarig. Aktivitetsansvaret i Grästorps kommun är organiserat under Arbetsmarknadsenheten (AME). Vi finns för ungdomar mellan 16-20 år som just nu inte går på gymnasiet eller avslutat gymnasiet utan slutbetyg.

9 § En hemkommun ska löpande under året hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen är sysselsatta som har fullgjort sin skolplikt men inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning (aktivitetsansvar).

Hemkommunen har inom ramen för ansvaret uppgiften att erbjuda de ungdomar som berörs lämpliga individuella åtgärder. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning. Kommunen ska dokumentera sina insatser på lämpligt sätt.

Kommunen ska föra ett register över de ungdomar som omfattas av ansvaret enligt första stycket.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om den dokumentation och den behandling av personuppgifter som är nödvändig för att kommunen ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt andra och tredje styckena.

Läs lagtext om kommunens ansvar.länk till annan webbplats