Dela sidan på sociala medier

Starta en förening

Hur går det till när man startar en förening och vad behöver man veta? Här hittar du information om att starta förening i Grästorps kommun.

Innehåll på sidan:
Varför bilda en ideell förening?
Vad är en förening?
En del av Sveriges folkrörelse
Hur många måste man vara?
Ålder?
Hur gör man för att starta upp?
Stadgar
Interimsstyrelse
Konstituerande möte
Firmatecknare
Ska föreningen registreras?
Årsmöte
Protokoll
Ansvar
Styrelsens åligganden
Vart kan man vända sig?

Varför bilda en ideell förening?

Skälet till att bilda en förening bör i första hand vara ett gemensamt behov av att samverka i organiserad form om ett gemensamt intresse. Att man önskar få bidrag eller komma in i subventionerade lokaler bör inte vara det som avgör. Det kan vara bra att först kontrollera om det finns någon förening i närheten som redan är verksam inom det område som man är intresserad av. Det kan man göra genom att se på föreningsregistret.

Vad är en förening?

En förening är en s.k. juridisk person, men ändå en av de enklaste juridiska samverkansformerna, som på några minuter kan bildas utan inblandning av myndigheter eller byråkrati. Föreningen ,som juridisk person, är ansvarig för ekonomi, ingångna avtal m.m. Förutsättningen är naturligtvis att föreningen sköts på ett acceptabelt sätt.
Föreningens medlemmar i allmänhet och föreningens företrädare i synnerhet bör därför ha grundläggande föreningsrättsliga kunskaper. En ideell förening får inte vara täckmantel för kommersiell verksamhet. Styrelsen ansvarar för att stadgarna följs och liksom föreningens löpande verksamhet.

En del av Sveriges folkrörelse

Alla Sveries ideella föreningar utgör vår folkrörelse - en hörnpelare i demokratin. Detta bör i alla avseenden också prägla arbetssättet i föreningarna. Utgångspunkten "en medlem - en röst" är en självklarhet, liksom att alla följer demokratiskt fattade beslut, även om man personligen haft en annan åsikt. Men en föreningsmajoritet bör heller inte missbruka sin ställning. Alla medlemmar och deras åsikter ska respekteras.

Hur många måste man vara?

Något minsta antal finns inte fastlagt, men det är brukligt att i likhet med ekonomiska föreningar anta att minst tre personer är tillräckligt för att bilda en förening. Men är det bara tre personer kanske en föreningsbildning inte är ändamålsenlig, om man inte vet att det snart blir fler medlemmar.

Ålder

Något krav på ålder finns inte, men det krävs i många sammanhang att majoriteten av styrelsens medlemmar är myndiga.

Hur gör man för att starta upp?

De som kommit överens om att bilda en förening gör detta. Lämpligast är att kalla ihop intresserade till ett bildandemöte. Man kan antingen skicka en inbjudan till dem som kan tänkas vara intresserade eller, om man vill vidga intresset, annonsera i lämplig tidning. Inbjudan/annons bör innehålla en presentation av den tänkta verksamheten, så att de intresserade kommer till bildandemötet. Förslag till föredragningslista och eventuellt förslag till stadgar kan delas ut i förväg för att spara tid på bildandemötet. Bildandemötet sköts av initiativtagarna, som upprättar en närvarolista, som kan användas vid röstningar och som tillsammans med förslag till stadgar bör biläggas det upprättade mötesprotokollet.

Förslag på föredragningslista på bildandemöte
1. Fastställande av närvaroförteckning.
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av två justeringsmän för mötet
5. Fastställande av föredragningslista för mötet
6. Fråga om bildande av förening (ska den bildas, ja eller nej?)
7. Fastställande av stadgar för föreningen
8. Fastställande av namn på föreningen
9. Fastställande av medlemsavgift
10. Fråga om klubbmärke, klubbfärger och medlemskort
11. Val av interimsstyrelse (ordförande och två eller fler ledamöter) för tiden fram till och med första ordinarie årsmötet
12. Val av två revisorer
13. Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen.
14. Tidpunkt för första ordinarie årsmöte
15. Övriga frågor för diskussion

Protokoll ska föras och visa vad som beslutats, vilka som varit närvarande och vilka som valts till interimsstyrelse. När samtliga punkter avverkats är föreningen bildad. De nu fastställda stadgarna kallas originalstadgar och ska förvaras på säkert sätt tillsammans med originalet av protokollet från bildandemötet.

Man kan välja att förvara originalstadgarna själva, gärna på brandsäker plats eller i:
Skaraborgs Läns Folkrörelsearkiv i Lidköping
Telefon: 0510-286 86,
E-post: folkrorelse.s@telia.com
Mer information om Skaraborgs Läns Folkrörelsearkivlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stadgar

Stadgar kan man exempelvis få från en liknande förening, ett riksförbund eller specialförbund.

Du kan ladda hem normalstadgar med kommentarer från Svenska Riksidrottsförbundets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om föreningen ska anslutas till riksförbund eller specialförbund ska vissa moment i dess stadgar finnas med i föreningens stadgar.

Stadgarna ska innehålla:
Föreningens målsättning
Ort för föreningens hemvist
Hur medlemmarna vinner inträde
Hur medlemsavgift bestäms
Antalet styrelseledamöter, revisorer och deras mandattid
Hur styrelseordförande utses
Om styrelsens beslutförhet och om beslut
Föreningens verksamhets- och redovisningsår
Om föreningssammanträden, hur kallelser ska ske och hur beslut fattas
Ärenden på föreningssammanträden, årsmöte
Vem/vilka får teckna föreningens firma och hur?
Hur ska man göra med tillgångarna vid upplösning
Förutsättningarna för uteslutning av medlem
Föreningens namn
Föreningens namn bör innehålla ord som idrott, fotboll, brottar, frimärk, scout osv. för att visa verksamhetens art, samt ordet förening, klubb, kår eller liknande för att visa att det är en ideell förening. Namn som lätt kan förväxlas med annat namn godkänns inte av riks- eller specialförbund. Kontrollera därför det föreslagna namnet med riks- eller specialförbund.

Interimsstyrelse

Interimsstyrelsen tar nu över ansvaret för skötseln av föreningen. Initiativtagarna har — i denna egenskap — inte längre någon uppgift. Interimsstyrelsen ska fungera till och med första ordinarie årsmöte.

Övriga uppgifter för interimsstyrelsen är att:

Upprätta medlemsförteckning
Ordna med ekonomisk redovisning
Vad får föreningen för kostnader?
Behövs några försäkringar?
Öppna bank-/postgirokonto
Söka medlemskap i förbund
Organisera verksamheten
Förbereda för första årsmötet
Kontakta kommun och distriktsförbund
Valberedning
En valberedning bör väljas på bildandemötet. Valberedningens uppgift är att föreslå det kommande årsmötet vilka personer som bör väljas till de olika förtroendeuppdragen i föreningen, t.ex ordförande, styrelseledamöter och revisorer.

Konstituerande möte

Efter bildandemötet håller interimsstyrelsen ett konstituerande möte för att inom sig utse vice ordförande, sekreterare, kassör och eventuellt flera poster. En person kan ha flera olika befattningar. Konstituerande möte hålles alltid efter val av ny styrelse. Interimsstyrelsen ska också utse firmatecknare.

Firmatecknare

Det ska framgå av stadgarna hur firmatecknare ska utses. På olika handlingar som bank- och posthandlingar, bidragsansökningar etcetera gäller föreningens namn endast tillsammans med namnteckning av den eller de personer som föreningen utser till firmatecknare.

Ska föreningen registreras?

En förening behöver inte registreras någonstans för att ha status som ideell förening. Den behöver inte heller ha organisationsnummer. Om man av en eller annan anledning behöver ett organisationsnummer, exempelvis om föreningen är skattskyldig, ansöker man om detta hos Lokala skattemyndigheten. Myndigheten kräver då in stadgar och utdrag ur protokoll som bland annat anger vilka som är firmatecknare. Man kan också registrera föreningen hos kommunen så man kommer med i kommunens föreningsregister. Ansökan och kopia av protokoll från bildningsmötet samt stadgar skickas då till fritidsansvarig. Man kan också registrera föreningen genom anslutning till riksorganisation.

Årsmöte

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Av stadgarna ska framgå när årsmöte ska hållas.

Protokoll

Vid varje möte ska protokoll föras. Protokollet ska innehålla föreningens namn, tid och plats för mötet, vilka som är närvarande och vilka beslut som tagits. Protokollet ska även justeras för att riktigheten ska styrkas.

Ansvar

Styrelseledamöterna har av medlemmarna fått förtroendet att sköta föreningen och blir gemensamt föreningens företrädare. Med föreningens företrädare menas både styrelse och eventuella andra personer som närmast kan ha haft ansvar för skattebetalningar m.m. Ansvaret är solidariskt, vilket innebär att hela betalningen kan krävas av vem som helst hos föreningen eller företrädarna.

Styrelsens åligganden

Se till att föreningen följer gällande lagar och regler
Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
Att ansvara för och förvalta föreningens medel
Ge revisorerna räkenskaperna för granskning
Förbereda årsmöte
Styrelsens och av styrelsen utsedda företrädares ansvar kan vara:
Skadeståndsansvar, som kan uppkomma om årsmötet inte ger styrelsen ansvarsfrihet, varvid enskild ledamot kan ställas till svars för uppsåt eller vårdslöshet med föreningens medel.

Straffrättsligt ansvar, som kan drabba föreningens företrädare vid skattebrott m.m.

Personligt betalningsansvar, som kan uppstå genom grov oaktsamhet att inte betala skatter m.m, eller för den som gått i borgen för föreningens skulder. Det senare har inte med dålig skötsel av föreningen att göra. Beroende på verksamhetens omfattning krävs att man sätter sig in de ekonomiska regler som gäller.

Vart kan man vända sig?

Riks- eller specialförbund samt distriktsförbund.
Fritidsansvarig i Grästorps kommun
Telefon: 0514-580 61

Litteratur
Larsson, Uno, Lilla Förenings Handboken, LT: s Förlag.
Malmsten, Krister, Idrottens föreningsrätt, Norstedts Juridik AB.
Pedersson, Svante och Lasse, Förenings Boken, Bilda Förlag.