Dela sidan på sociala medier

Förskolan Äventyret

På Förskolan Äventyret i Grästorp finns även pedagogisk omsorg för obekväma arbetstider (vardagar), Kvällskvisten som håller till på Röda sidan.

Förskolan Äventyret består av Röda och Gröna sidan med 5 hemvister på varje sida där hemvisterna är åldersindelade. Samarbete sker mellan hemvisterna under stora delar av dagen på mötesplatser som "Torgen" och Ateljén. De pedagogiska köken sammanbinder Torgen i mitten av sidorna.

Öppning sker på Gröna sidan och stängning sker på Röda sidan, barnens schematider styr men information får du på respektive hemvist.

Förskolan Äventyret har plats för 168 barn och här arbetar 29 anställda med olika roller.

Pedagogiskt arbetssätt

På Förskolan Äventyret är målet att varje rum i den inre miljön ska stimulera barnen till lek, samarbete och lärande. Förskolan ligger i nära anslutning till skogen och det omgivande samhället. Utevistelse är en viktig del av vardagen och barnen får stor möjlighet till rörelse, fysiskt aktivitet och utelek.

Vi arbetar med pedagogisk dokumentation som förhållningssätt, det vill säga att vi tillsammans med barnen samtalar och reflekterar när de upptäcker, utforskar och söker lösningar på problem, ser och synliggör ett lärande och driver verksamheten framåt.

På Äventyret startar vi upp projekt efter barnens nyfikenhet och intressen. Vi vill utveckla barnens personlighet genom att leka, skapa, springa, prata, skratta, dansa, sjunga och använda sig av olika språk. Det innebär att vårt arbetssätt och vår miljö är föränderligt och i ständig utveckling.

Barnens delaktighet är viktig för oss, precis som att ta tillvara på barnets tankar och idéer i verksamheten. Den kunskap vi får från barnet är lika viktig som den barnet kan få från oss vuxna. I olika projekt och planerade aktiviteter med barnen är det barnens behov och intresse som styr hur läroplanens mål ska förverkligas och utveckla verksamheten. På så sätt tror vi att barnen kan påverka, få inflytande och bli delaktiga i sitt eget lärande.

Som pedagoger är vi medforskare till barnens upptäckter. Det kompetenta barnet är i centrum, vi har en tilltro till barnets egen förmåga. Material och möbler finns i barnets nivå där barnen själva kan ta fram och använda dessa. Barn kan! De har en lust att lära, växa och utforska.

Alla barn och föräldrar ska känna sig trygga och ha goda relationer till pedagogerna så att vi tillsammans skapar en god grund för samarbete och utveckling.

Adress

Förskolan Äventyret
Äventyrsvägen 2
467 35 Grästorp

Telefon till Röda sidan: 0514-582 54
Telefon till Gröna sidan: 0514-582 53