Dela sidan på sociala medier

Folkhälsoplan

Här kan du läsa folkhälsoplanen för Grästorps kommun 2023, som är fastställd av Folkhälsorådet 2022-10-25

Avtal

Folkhälsoarbetet i Grästorps kommun har en politisk styrning och utgörs av ett strategiskt och långsiktigt arbete med förebyggande och hälsofrämjande inriktning. Arbetet regleras genom ett folkhälsoavtal mellan Östra hälso-och sjukvårdsnämnden och Grästorps kommun. Syftet med avtalet är att, genom långsiktig samverkan, främja en god och jämlik hälsa i befolkningen. Parterna ska gemensamt bedriva ett strategiskt folkhälsoarbete med betoning på långsiktighet och hållbarhet.

Folkhälsoråd

I kommunen finns ett folkhälsoråd bestående av lokala och regionala ledamöter samt ledande tjänstepersoner. Vid behov kan andra aktörer adjungeras. Folkhälsorådet är rådgivande till kommunstyrelsen och tar fram förslag på målområden som spänner över både kommunal och regional verksamhet. Folkhälsorådets uppdrag är att:

 • Vara ett rådgörande organ till kommunstyrelsen
 • Vara ett stöd för verksamheterna
 • Kartlägga och göra behovsanalys av hälsoläget
 • Följa upp det gemensamma folkhälsoarbetet årligen
 • Fördela folkhälsorådets budget

Ansvar

Folkhälsorådet utgörs av politiker från kommunen och östra hälso- och sjukvårdsnämnden, verksamhetschefer för kommunal verksamhet, samt representanter från folktandvård och vårdcentral. Alla har ett ansvar i rådet enligt följande:

 • Grästorps kommunpolitiker återkopplar till kommunstyrelsen (KS). Folkhälsorådets forum kan ses som en möjlighet att lyfta hälsofrågor och även förberedda förslag till KS.
 • Östra hälso- och sjukvårdsnämnden återkopplar till och från nämnden. De ska vid behov ha samråd med vårdcentral, folktandvård och folkhälsostrateg.
 • Folkhälsostrategen bistår med förslag på insatser, mått och underlag till politiker samt de verksamheter som önskar.
 • Verksamhetescheferna återkopplar hur arbetet går, bidrar till gemensam analys samt framtagande av prioriterade områden i Folkhälsoplanen.

Planeringsprocess

Folkhälsorådet föreslår kommunstyrelsen insatser för kommande år, vilket gör det viktigt att synkronisera arbetet med den kommunala beslutsprocessen. Uppföljning sker i kommunens uppföljningssystem Stratsys där en god folkhälsa utgör ett av de övergripande målen för mandatperioden. Folkhälsorådet följer en årlig planeringsprocess:

Februari

Uppföljning av insatser. Redovisning från verksamheterna.

Maj

Analys av hälsoläget. Kommunalverksamhet, vårdcentral, folktandvården, övriga samhällsaktörer.

Oktober

Förslag på fokusområden för kommande år. Beslut om Folkhälsoplan.

Mål och inriktning

Kommunfullmäktige i Grästorps kommun har antagit ett antal mål för att välkomna framtiden och för att välkomna förändring. Hållbarhet, jämlikhet och folkhälsa är stora övergripande perspektiv och viktiga delar i utvecklingen och välfärdsarbetet. Genom att ha med dessa perspektiv i det strategiska arbetet bygger vi långsiktighet, nytänkande och tar vara på alla individers unika styrkor.

Aktiviteter kopplade till målen

Genom analys och i samråd med verksamheterna har folkhälsorådet arbetat fram förslag på arbetsområden och aktiviteter som blir vägledande för kommunens och regionens verksamhet 2023.

Perspektiv: Samhällsutveckling

Välkomnande miljö för gemenskap och sammanhang

 • Delta på Grästorpskalaset och visa på goda exempel ur ett folkhälsoperspektiv
 • Delta i vidareutveckling av ungdomsverksamheten för att skapa förutsättningar för meningsfulla möten och aktiviteter för barn och unga
 • Dialog med olika målgrupper kring trygghetsarbetet genom lokala BRÅ
 • Aktivt framtidsspana och omvärldsbevaka med fokus på hälsofrämjande samhällsbyggnad för främjande av social hälsa och goda levnadsvanor, och som följd arbeta fram aktiviteter som är kunskapshöjande och främjar invånarnas hälsosamma levnadsvanor i våra befintliga eller nya arenor, gemenskapsplatser och/eller motionsområden.

Kommunen bedriver ett systematiskt hållbarhetsarbete

 • Delta i det strategiska utformandet av Grästorps kommuns hållbarhetsarbete a. genom att stötta utvecklingen av en infrastruktur som skapar förutsättningar för hållbart resande och fysisk aktivitet.

Perspektiv: Välfärdsutveckling

Vi utbildar barn och elever till världsmedborgare som kan göra skillnad för sig själv och andra

 • Stötta utvecklingen av hälsofrämjande lärmiljöer i förskola och skola
 • Stötta det förebyggande arbetet med ANDTS i skolan genom våra anlitade drogförebyggare, bidra till analys och uppföljning av drogvaneundersökningen samt vara kontaktperson gentemot

Vi ger förutsättningar för ett gott och meningsfullt liv i alla åldrar

 • Stötta utvecklingen av Seniorcenter med fokus på det förebyggande projektet ofrivillig ensamhet och genom samverkan med primärvården erbjuda individer lots till möjligheter för social samvaro och gemenskap.
 • Stötta det fortsatta arbetet med tidiga förebyggande och främjande insatser riktade till barn och föräldrar.

Våra medborgare har god folkhälsa

 • Stötta arbetet med ny samverkansstruktur för samverkan mellan skola primärvård och social verksamhet för att i tidigt skede fånga upp barn och elever med behov av samordnat stöd.
 • Stötta arbetet för invånarnas psykiska välbefinnande genom lokalt arbete med psykisk hälsa riktlinjen.

Innovation

Utveckla våra befintliga mötesplatser och aktiviteter till hälsofrämjande och säkra arenor i Corona-pandemins spår. Som en följd även utveckla samarbete med olika aktörer för att stärka den fysiska, psykiska och sociala hälsan i alla åldersgrupper i Grästorps kommun.

Prioriterade områden 2023

 • I och med den nya mandatperioden uppdatera gemensamt i folkhälsorådet den strategiska folkhälsoplanen utifrån gemensam kartläggning och strategiskt analysarbete för en fokuserad folkhälsoplan för mandatperioden.
 • Stötta utvecklingen av Seniorcenter med fokus på det förebyggande projektet med ofrivillig ensamhet och genom samverkan med primärvården erbjuda lots till möjligheter till social samvaro och gemenskap.
 • Utveckla arbetet med ny samverkansstruktur för god samverkan mellan skola primärvård och social verksamhet för att i tidigt skede fånga upp barn och elever med behov av samordnat stöd.
 • Aktivt framtidsspana och omvärldsbevaka med fokus på hälsofrämjande samhällsbyggnad för främjande av social hälsa och goda levnadsvanor och som följd arbeta fram aktiviteter som är kunskapshöjande och främjar invånarnas hälsosamma levnadsvanor i våra befintliga eller nya arenor, gemenskapsplatser och/eller motionsområden.