Dela sidan på sociala medier

Folkhälsoplan

dam med hund i Skubbet

Här kan du läsa folkhälsoplanen för Grästorps kommun 2024, fastställd av Folkhälsorådet.

Mål

Vi skapar förutsättningar för social hållbarhet och främjar en god och jämlik folkhälsoa i Grästorp.

Område: utbildning och arbete

Verksamhetsmått

Folkhälsoarbetet ska bidra till fullföljda studier och en högre utbildningsnivå samt främja en hög sysselsättningsgrad, vilket i förlängningen ska bidra till en god och jämlik folkhälsa i Grästorp.

 • Andelen elever i årskurs 9 som har gymnasiebehörighet till yrkesprogram ska öka.
 • Andelen invånare i arbetsför ålder som har ett arbete ska fortsatt ligga högt och inte minska och ett lägre sjukpenningtal ska eftersträvas.

Insatser/aktiviteter

 • Aktiveter/insatser som skapar förutsättningar för fullföljda studier och en högre utbildningsnivå. Särskilt insatser som främjar elevers psykiska välmående, måltidsmiljön i skolan och tryggheten i skolan.
 • Aktiviteter/insatser som skapar förutsättningar för Grästorparen att arbeta och ha en meningsfull sysselsättning.
 • Aktiviteter/insatser som kan påverka sjukpenningtalet i positiv riktning

Område: fysisk aktivitet

Verksamhetsmått

Folkhälsoarbetet ska bidra till att graden av fysisk aktivitet ökar i Grästorp, vilket i förlängningen ska bidra till en god och jämlik folkhälsa i Grästorp. Fysisk aktivitet påverkar hälsan positivt både fysiskt och psykiskt

 • Andelen invånare som är fysiskt aktiva i den mån som Folkhälsomyndigheten rekommenderar (minst 150 minuter/vecka) ska öka.
 • Andelen högstadieelever i Grästorp som deltar i klubbidrott eller annan organiserad fritidsaktivitet ska bevakas och inte minska igen.

Insatser/aktiviteter

 • Aktiviteter/insatser som skapar förutsättningar för Grästorparen att vara mer fysiskt aktiv. Särskilt insatser som kan bidra till ett tryggare Grästorp. Ett tryggt Grästorp skapar förutsättningar för invånarna att vara mer fysiskt aktiva.
 • Aktiviteter/insatser som kan bidra till att vi inte tappar ungdomar från klubbidrott eller annan organiserad fritidsaktivitet

Övriga insatser kopplat till det övergripande målet

 • Drogförebyggande arbete kring ANDT, via kommunens drogförebyggare
 • Arbetet kopplat till riktlinjen för psykisk hälsa

Prioriteringar

För att nå en mer jämlik hälsa i befolkningen bör utsatta grupper särskilt uppmärksammas.