Dela sidan på sociala medier

Översiktsplanering

översiktsplanering

Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Syftet med översiktsplanen är att framföra kommunens långsiktiga strategier vad gäller hållbar utveckling och användning av den fysiska miljön. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas, allmänna intressen som ska beaktas samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Vad som ska framgå i översiktsplanen:

  • Grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och vattenområden.
  • Kommunens syn på hur den bebyggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.
  • Hur kommuner avser att tillgodose riksintressen och följa gällande miljökvalitetsnormer.
  • Hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna planeringen med relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling.
  • Kommunens syn på områden och verksamheter som angår två eller flera kommuner eller är av regional betydelse.
  • Hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder.
  • Redovisa områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i miljöbalken.
  • Kommunens syn på risken för skador på den byggda miljön som kan uppkomma till följd klimatrelaterade översvämningar, ras och erosioner samt på hur det kan undvikas.

Översiktsplanen fyller flera viktiga funktioner. Den ska fungera som en vision för den framtida utvecklingen, ligga till grund för detaljplanering och bygglov samt vara ett instrument för kommunens dialog med staten avseende de allmänna intressenas innebörd och hantering.

Gällande översiktsplan vann laga kraft 2016-12-22. Nu pågår arbete med att ta fram en ny digital översiktsplan på beslut av kommunfullmäktige.