Dela sidan på sociala medier

Folkhälsoarbete

Folkhälsoarbete syftar till att främja hälsan och förebygga sjukdomar i både riskgrupper och hela befolkningen. Folkhälsoarbete är ett målinriktat och organiserat arbete för att främja hälsa och förebygga sjukdom, som kan bedrivas på många olika arenor. Ett viktigt syfte är att minska ojämlikheten i hälsa.

Folkhälsa – vad är det?

Folkhälsoarbetet består av två, kompletterande delar:

  • Hälsofrämjande arbete (promotion) som syftar till att främja hälsa och stärka eller bibehålla människors fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Detta genom att stärka kunskapen, tilltron till den egna förmågan och öka kontrollen över den egna hälsan.
  • Sjukdomsförebyggande arbete (prevention) som syftar till att minska risken för uppkomst av sjukdom, skada, fysiska, psykiska eller sociala problem, och att förhindra återinsjuknande.


Vår hälsa formas av många olika byggstenar, så kallade bestämningsfaktorer. Man brukar säga att den påverkas av arv, omgivande kultur- och miljö, de förutsättning samhället ger dig och genom dina levnadsvanor. Arvet går inte att påverka, men de andra byggstenarna för hälsa kan du påverka. Du kan påverka dem genom dina levnadsvanor när det gäller mat, rörelse, sömn, att ha bra nära relationer till andra människor och att känna sig trygg där du bor mm. Många byggstenar som påverkar vår hälsa går också att påverka genom samhällsengagemang. Så som tillgång till cykelbanor, motionsstråk, naturnära platser för rekreation och återhämtning och kan påverkas genom politiska beslut.

Goda levnadsvanor

Goda levnadsvanor innefattar både att begränsa tillgången till hälsoskadlig tobak, alkohol och miljögifter men också att öka tillgängligheten till hälsofrämjande miljöer och aktiviteter, produkter och livsmedel. Våra levnadsvanor påverkas i stor utsträckning av goda vanor vad gäller vardagsmotion, mat och sömn återhämtning och sociala relationer.