Dela sidan på sociala medier

Folkhälsoarbete

Begreppet folkhälsa står för den samlade hälsan i en befolkning eller annan större grupp av människor. Här kan du läsa mer om Grästorps kommuns arbete med folkhälsa.

Har du frågor, idéer eller förslag på lokala insatser som skulle kunna bidra till en bättre folkhälsa i Grästorp? Kontakta folkhälsostrateg Sofia Engström, sofia.engstrom@grastorp.se

Hälsans bestämningsfaktorer

Hälsa är komplext och innefattar såväl fysiska, psykiska samt sociala aspekter. Hälsan påverkas också av ett stort antal faktorer kopplat till livsvillkor, livsmiljöer och levnadsvanor. En del faktorer kan inte påverkas så som genetik och ålder, medan andra bestämningsfaktorer kan påverkas.

Du kan påverka din hälsa genom dina levnadsvanor när det gäller mat, rörelse, sömn med mera. Många byggstenar som påverkar vår hälsa går också att påverka genom samhällsengagemang och politiska beslut, till exempel tillgång till cykelbanor, motionsstråk, naturnära platser för rekreation och återhämtning.

Känsla av sammanhang - kasam

De inre resurserna har också stor betydelse, inte minst för den psykiska hälsan. Vi har alla olika resurser för att hantera motgångar, förändringar och kriser som är en del av livet. En känsla av sammanhang som präglas av hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet är centrala delar som påverkar hur motståndskraftiga vi är, det vill säga hur vi påverkas av, och hanterar livets olika inslag.

Folkhälsoarbetet i Grästorp

Med folkhälsoarbetet i Grästorp vill vi skapa förutsättningar för en god och jämlik folkhälsa. Grästorps invånare ska ha goda möjligheter att göra hälsosamma val. Folkhälsoarbetet ska också bidra till social hållbarhet. Befolkningens hälsa är en betydelsefull resurs och ett grundläggande villkor för en postitiv samhällsutveckling. En mer jämlik hälsa är också en förutsättning för ett socialt hållbart samhälle.

Folkhälsoarbetet består av två, kompletterande delar:

  • Hälsofrämjande arbete (promotion) som syftar till att främja hälsa och stärka eller bibehålla människors fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Detta genom att stärka kunskapen, tilltron till den egna förmågan och öka kontrollen över den egna hälsan.
  • Sjukdomsförebyggande arbete (prevention) som syftar till att minska risken för uppkomst av sjukdom, skada, fysiska, psykiska eller sociala problem, och att förhindra återinsjuknande.

Folkhälsoarbetet i Grästorp är ett strategiskt och långsiktigt arbete med hälsofrämjande och förebyggande inriktning. Arbetet utgår ifrån folkhälsoplanen som upprättas årligen, och insatserna utgår ifrån synliga behov och utförs på olika arenor inom kommunen för att skapa sammanhang och miljöer där en jämlik och god hälsa främjas.

För en mer jämlik hälsa i befolkningen bör också utsatta grupper uppmärksammas särskilt. Ojämlikhet i hälsa skapas av att olika grupper i samhället har olika tillgång till resurser som påverkar hälsan och systematiskt olika livsvillkor, levnadsförhållanden och levnadsvanor.

Folkhälsoavtal

Folkhälsoarbetet i Grästorp har en politisk styrning och utgår från ett startegiskt och långsiktigt arbete med förebyggande och hälsofrämjande inriktning. Arbetet regleras genom ett folkhälsoavtal mellan Delregionala nämnden östra och Grästorps kommun. Syftet med avtalet är att, genom långsiktig samverkan, främja en god och jämlik hälsa i befolkningen. Parterna ska gemensamt bedriva ett strategiskt folkhälsoarbete med betoning på långsiktighet och hållbarhet.

Folkhälsoplan

Riktlinje för psykisk hälsa

WHO definierar psykisk hälsa som ett tillstånd av psykiskt välbefinnande där individen kan förverkliga sina möjligheter, klarar av vanliga påfrestningar, arbetar produktivt och bidrar till det samhälle som hen lever i.

Kortfattat handlar det om hur vi mår och trivs med livet, men också vår förmåga att klara livets upp- och nedgångar. Psykisk ohälsa blir motsatsen till detta och den psykiska ohälsans utbredning är en stor utmaning på alla nivåer i samhället.

Mot bakgrund av detta och den länsgemensamma handlingsplanen för suicidprevention som kommunstyrelsen i Grästorp antog 2021 så finns en särskild riktlinje kring psykisk hälsa upprättad i Grästorp. I riktlinjen preciseras hur arbetet runt exempelvis suicidprevention ska utvecklas.

Riktlinjen för psykisk hälsa finns att läsa under styrande dokument.

Folkhälsorådet

Folkhälsorådet i Grästorp är ett samverkansorgan mellan delregionala nämnden östra och Grästorps kommun. Folkhälsorådet har sammanträde tre gånger per år.

Folkhälsorådet består av politiker från kommunen och delregionala nämnden östra, verksamhetschefer för kommunal verksamhet, representanter från folktandvård och vårdcentral samt kommunens folkhälsostrateg. Vid behov kan andra aktörer adjungeras.

En viktig del av Folhälsorådets uppdrag är att kartlägga och göra behovsanalyser av hälsoläget och fastställa kommunens folkhälsoplan som är vägvisande för det lokala folkhälsoarbetet ett år framåt och i det arbetet fördela budget. Folkhälsorådet ska utgöra ett stöd för de verksamheter som operativt arbetar för att förbättra hälsoläget i kommunen och är också ett rådgörande organ till kommunstyrelsen.

Hälsocoach online - VGR

Hälsocoach online på dina villkor

Hälsocoach online är en digital och kostnadsfri tjänst från Västra Götalandsregionen för alla som är 16 år eller äldre och bor inom Västra Götalandsregionen. Tjänsten är till för dig som vill komma i gång och röra på dig, äta hälsosammare, sluta med tobak eller förändra dina alkoholvanor och som vill ha ett kontinuerligt stöd längs vägen i början av din förändring. Hälsocoacherna är akademiskt utbildade hälsovetare och samtalet utgår från en arbetsmetod med grund i coachning och motiverande samtal för att bidra till beteendeförändringar.

Hos Hälsocoach online bokar du tid på eget initiativ och vi utgår ifrån just dina behov, önskemål och förutsättningar till förändring. Du kan även boka tid hos oss för att få hjälp med att förändra dina levnadsvanor om du fått specifika råd från hälso- och sjukvårdspersonal som läkare, dietist eller fysioterapeut.

Läs mer och boka tid på VGR:s hemsida Länk till annan webbplats..