Dela sidan på sociala medier

Så kan du påverka

Du har all möjlighet att påverka Grästorps kommuns verksamhet. Här får du veta mer om vilka vägar du kan gå.

Synpunkter och andra sätt att påverka

Det finns många olika sätt att påverka kommunens verksamhet även om du väljer att inte engagera dig politiskt:

Det är politikerna som bestämmer hur Grästorp ska styras och vad skattepengarna ska användas till.

Politikerna väljs av invånarna i Grästorps kommun.

Här kan du läsa mer om den politiska organisationen Öppnas i nytt fönster.

Beslutsvägar

Det finns regler i kommunallagen som kan vara bra att känna till för att förstå beslutsprocessen inom en kommun.

Ärenden i kommunfullmäktige Öppnas i nytt fönster. får väckas av:

 • en nämnd
 • en ledamot genom motion
 • revisorerna, om ärendet gäller förvaltning som har samband med revisionsuppdrag
 • en beredningsgrupp som kommunfullmäktige tillsatt
  kommunens egna bolag

Ärenden (remisser) kan också komma från regeringen eller statliga myndigheter, till exempel i form av utredningar som Grästorps kommun ska lämna synpunkter på.

Därför kan du som enskild medborgare ta kontakt med en politiker eller tjänsteperson som i sin tur kan gå vidare via sin nämnd eller skriva en motion, för att kunna påverka ett beslut som ska tas i kommunfullmäktige.

I kommunallagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. står det bland annat att den nämnd som har ansvar för det område som berörs, ska bereda ett ärende, innan det avgörs i fullmäktige.

Beredningen av ett ärende kan ta tid för att fullmäktige ska få ett så rättvisande underlag som möjligt för sitt beslut och för att medborgarna ska ha möjlighet att följa ett ärende innan beslut.

Kommunfullmäktiges sammanträden Öppnas i nytt fönster. är öppna för allmänheten.

Tider, dagordning och plats annonseras i lokalpressen, på den officiella anslagstavlan i Kommunens Hus och på kommunens hemsida.

Fråga och interpellation

 • Om en ledamot i fullmäktige vill följa upp ett ärende kan han eller hon ställa en fråga eller en interpellation till kommunalrådet eller ordföranden i en nämnd eller ett utskott. Vid en fråga är det bara den som frågat och den som svarat som får debattera.
 • Vid en interpellation får alla ledamöter delta i debatten. Frågor eller interpellationer får bara röra ett ärende som fullmäktige, kommunstyrelsen eller någon annan nämnd har rätt att handlägga. De ska lämnas in skriftligt i förväg. Varken fråga eller interpellation leder till beslut.

Beslutsärende

 • Innan fullmäktige fattar beslut i ett ärende har ärendet först behandlats i en nämnd. Besluten verkställs sedan av anställda i kommunens verksamheter.

Motion

 • Ett skriftligt förslag från en ledamot i kommunfullmäktige kallas motion. Till skillnad från en fråga eller interpellation leder motioner till beslut.
 • Motionen behandlas inte direkt under sammanträdet utan överlämnas till kommunstyrelsen Öppnas i nytt fönster. som ser till att ärendet bereds. Därefter kommer motionen tillbaka till fullmäktige. Beslut bör tas inom ett år efter att motionen har väckts.