Dela sidan på sociala medier

Överklaga beslut

Här hittar du information om hur du går tillväga om du vill överklaga ett beslut som Grästorps kommun tagit.

Om du vill klaga på ett kommunalt beslut är det viktigt att veta att man skiljer på:

  • om det var fel av kommunen att fatta beslutet (laglighetsprövning)
  • om man tycker att själva beslutet är fel (förvaltningsbesvär)

Vem kan överklaga (laglighetsprövning)?

Alla som är medborgare i kommunen kan överklaga de beslut som överklagas med laglighetsprövning. Det betyder att förvaltningsrätten prövar om kommunen har fattat beslut enligt de lagar som gäller.

Hur, när och till vem överklagar man?

Överklagandet ska göras skriftligt och skickas till förvaltningsrätten. Överklagandet ska lämnas in till förvaltningsrätten inom tre veckor från att det färdiga protokollet har anslagits på kommunens officiella anslagstavla i Kommunens hus.

Förvaltningsrätten upphäver kommunens beslut om den kommer fram till att:

  • beslutet inte har tillkommit i laga ordning
  • beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen
  • det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
  • beslutet strider mot lag eller annan författning

Förvaltningsrätten kan endast upphäva beslutet, den kan inte komma fram till ett annat beslut. Effekten av ett upphävande är att det inte finns något beslut i ärendet längre.

Om beslutet upphävs

Har kommunen verkställt ett beslut som sedan upphävs så är kommunen skyldig att så långt det är möjligt återställa det som gjorts. Kommunen är inte skyldig att skicka med några anvisningar om hur beslutet kan överklagas när det överlämnas till någon som är specifikt berörd av beslutet.

Reglerna för laglighetsprövning finns i 10 kap. kommunallagen och handlar om en ren prövning av om beslutet är lagligt (alltså inte om det är ett lämpligt beslut).

Vem kan överklaga (förvaltningsbesvär?)

Endast den som beslutet angår och som beslutet kan anses ha gått emot, kan överklaga ett beslut genom förvaltningsbesvär.

Hur, när och till vem överklagar man?

Kommunen är skyldig att upplysa dig som berörs av beslutet hur du gör för att överklaga. Detta kallas besvärshänvisning. Av besvärshänvisningen ska det framgå hur du överklagar och vart du ska skicka ditt överklagande.

Vid en prövning av ett förvaltningsbesvär prövas både om beslutet är lagligt och själva sakfrågan.

Du har tre veckor på dig att besvära dig och tiden räknas från det datum du fick beslutet.

Exempel på kommunalt beslut som kan överklagas genom förvaltningsbesvär:

  • beslut om bygglov
  • socialt bistånd

Reglerna om förvaltningsbesvär finns i förvaltningslagen. Den överprövande instansen (vanligtvis länsstyrelsen eller länsrätten) prövar såväl lagligheten som lämpligheten av beslutet.

Lämpligheten prövas inom de ramar som den tillämpade lagen ger. Den överprövande instansen kan både upphäva beslutet och komma fram till ett annat beslut.