Dela sidan på sociala medier

Vatten och avlopp

Foto av vatten som rinner ner i ett avlopp i en diskho.

Här hittar du information om vattentaxan, det kommunala VA-nätet och hur det fungerar för dig som bor på landsbygden.

Innehåll på sidan:

Avgifter för vatten och avlopp

Vatten- och avloppstaxa i Grästorps kommun.

Använd självservice för att anmäla överlåtelse av vatten- och avfallsabonnemang Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. när du sålt eller på annat sätt överlåtit din fastighet till en annan ägare.
Behöver du en pappersblankett så är du välkommen att kontakta medborgarkontoret.

Vatten och avlopp på landsbygden

Föreningen Fiber, Vatten och Avlopp i Flo Ekonomiska förening Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en förening för hela Grästorps landsbygd.

För fastighetsägare som väljer att inte ansluta sig till det kommunala nätet ska den egna anläggningen vara godkänd.

Fakta och förutsättningar

I Avloppsguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du få svar på det mesta som rör avlopp. Det finns detaljerad information om allt från alternativa tekniska lösningar till tillståndsprocessen generellt.

Miljö- och byggnämndens riktlinjer för enskilda avlopp finns att läsa i § 37 från den 23 april 2009. Pdf, 402.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Genom en utredning som gjorts har det visat sig att det i princip är möjligt att ansluta hela landsbygden genom föreningsbildning till det kommunala nätet.

Krav på reningsgrad

Prefabricerade anläggningar såsom minireningsverk och liknande ska vara testade och dokumentation ska finnas på att anläggningen klarar kraven.

Om anläggningen bedöms utgöra en risk för dricksvattentäkt/er eller om osäkerhet råder om föroreningspåverkan för människors hälsa och/eller miljö kan Miljö-Hälsa kräva in ytterligare uppgifter såsom en geohydrologisk undersökning eller jordartsanalys.

Normal skyddsnivå

Gäller generellt. Avloppsanordningen skall reducera fosfor med minst 70 procent och BOD med minst 90 procent.
En slamavskiljare med en efterföljande markbädd behöver normalt också kompletteras med fosforavskiljning.

Krav vid hög skyddsnivå

För att uppfylla kraven för hög skyddsnivå, måste avloppsanordningen uppfylla följande kriterier:

 • Avloppsanordningen skall uppnå minst 90 % reduktion av fosfor (tot-P).
 • Avloppsanordningen skall uppnå minst 50 % reduktion av kväve (tot-N).
 • Avloppsanordningen skall uppnå minst 90 % reduktion av BOD.

Ytterligare krav utöver den huvudsakliga reningen i anordningen vidtas för att uppnå en hög nivå för hälsoskydd. Exempelvis kan det finnas behov av att förbjuda vissa utsläpp, att göra utsläppspunkten svårtillgänglig, att öka anordningens robusthet eller att lägga till reningssteg som ytterligare reducerar föroreningsinnehållet.

Inom följande områden gäller hög skyddsnivå:

 • Inom vattenskyddsområden (enligt det kartmaterial som tillhör skyddsföreskrifterna).
 • Inom strandskydd. 300 meter från strandlinjen utmed hela Vänerkusten. Inom100 meter på båda sidor om blåmarkerade vattendrag på Gröna kartan.
 • Några utsläpp från avloppsanläggningar tillåts inte inom en radie på 200 meter från badplatser.
 • En indviduell bedömning görs alltid i varje enskilt fall.

Handläggningens gång:

 1. Kontakta en erfaren entreprenör för att få hjälp med utformningen av anläggningen och dess placering.
 2. Skicka in ansökan och en planskiss till adress:
  Grästorps kommun, Miljö- och bygg, 467 80 Grästorp
 3. Miljö och hälsa kontaktar er för att boka ett besök på platsen. Vid besöket görs en bedömning av den föreslagna anläggningen.
 4. När tillståndet fås kan arbetet påbörjas.

Viktigt att tänka på:

 • Är anläggningens placering och utsläppspunkt i förhållande till dricksvattenbrunnar och grundvatten nivån.
 • Närhet till berget under kan också innebära en snabb transport av renat spillvatten till en djupborrad vattentäkt.
 • Översvämningsrisker. Vid nyanläggning av avloppsanläggningar skall utsläppspunkten efter markbädd eller reningsverk vara belägen över + 47.4 meter på grund av översvämningar.

Ansökan om enskild avloppsanläggning. Pdf, 273.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Vad är avloppsvatten?

Följande typer av vatten anges som avloppsvatten:

Spillvatten
Spillvatten är avloppsvatten från hushåll, industrier, affärer, skolor, restauranger mm, och kommer från vattentoaletter, dusch/bad samt disk och tvätt.

Dagvatten
Vatten som avleds genom avvattning av mark inom detaljplanelagt område och består av ytligt avrinnande vatten från gator, parkmark och takytor.

Kylvatten
Utgörs av kylvatten som används i en industriprocess eller vatten som används för att kyla ett värmesystem. Kylvatten behöver inte vara förorenat för att betecknas som avloppsvatten. Den temperaturhöjning som uppstår vid kylningen kan vara tillräcklig för att störa växt- och djurliv i en sjö eller i ett vattendrag.

Vatten som avleds från begravningsplatser
Utgörs av dräneringsvatten, som avleds till sjö eller vattendrag.

Utsläpp av avloppsvatten är definierat som miljöfarlig verksamhet i miljöbalken. Från tätorter avleds avloppsvattnet till en allmän avloppsanläggning.
En allmän avloppsanläggning består av avloppsreningsverk, ledningsnät och pumpstationer.

Det är inte tillåtet att tillföra en allmän avloppsanläggning vätskor, ämnen eller föremål som kan skada ledningsnätet eller reningsprocessen i avloppsreningsverket.

Med skadliga ämnen avses:

 • Lösningsmedel
 • Avfettningsmedel
 • Färger
 • Olja, bensin eller andra petroleumprodukter
 • Fett i större mängd
 • Sura, frätande eller giftiga vätskor
 • Föremål som kan orsaka stopp, avlagring, vidhäftning, gasbildning eller explosion.