Dela sidan på sociala medier

Behandling av personuppgifter

Från den 25 maj 2018 gäller Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR - General Data Protection Regulation). Här kan du läsa om hur Grästorps kommun hanterar personuppgifter och vilka rättigheter du har som registrerad.

En personuppgift är information som går att koppla till en nu levande person. Det kan vara ett namn, men det kan också vara information som i kombination med andra data gör det möjligt att identifiera en person. Till personuppgifter räknas exempelvis namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, bankuppgifter och fotografier. Exempelvis kan information om antalet barn, kombinerat med bostadsort och kön göra det möjligt att identifiera en person.

Innehåll på sidan:

Ändamål med behandlingen av dina personuppgifter

Grästorps kommun behandlar personuppgifter när vi måste göra det enligt gällande lagstiftning inom våra olika verksamhetsområden, eller när det behövs för att utföra den uppgift som avses (t.ex. när du skickar in en ansökan eller gör en anmälan).

I samband med insamlingen informerar vi dig om varför vi behandlar dina personuppgifter, vilken rättslig grund som finns och hur länge vi kommer att ha dem kvar. Genomgående använder vi begreppet "behandling", som omfattar alla olika åtgärder som gäller personuppgifter, det vill säga insamling, hantering, lagring, delning, tillgång, användning, överföring och radering.

Lagen innehåller bestämmelser om samtycke vilket innebär att den enskilde i vissa fall ska godkänna att uppgifter får behandlas. För de uppgifter som hämtas in av kommunens olika verksamheter är samtycke i de flesta fall inte nödvändigt. Det beror på att uppgifterna används i samband med myndighetsutövning, för att kunna fullgöra en skyldighet som åligger kommunen eller att ett avtalsförhållande föreligger. Alla kommunala nämnder har ett ansvar för att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt. Respektive nämnd är personuppgiftsansvarig.

Ta tillbaka ditt samtycke

I de fall behandlingen av dina personuppgifter grundas på samtycke så har du när som helst rätt att ta tillbaka (återkalla) ditt samtycke som du har lämnat till Grästorps kommun. För att ta tillbaka (återkalla) ett samtycke, ta kontakt med Grästorps kommun enligt de kontaktuppgifter som finns på denna sida. Du ska då uppge för vilket ändamål du väljer att ta tillbaka ditt samtycke. När du har tagit tillbaka (återkallat) ditt samtycke kommer vi att upphöra att behandla dina personuppgifter för det berörda ändamålet. Du har även rätt att begära radering av dina personuppgifter i samband med återkallande av samtycke.

Viktigt att veta är att, i de fall behandlingen bygger på någon annan laglig grund än samtycke och vi har ett lagkrav att spara personuppgifterna under en viss period så kan vi inte radera dina personuppgifter

Dina rättigheter

Grästorps kommun kommer att vidta åtgärder i enlighet med tillämplig lagstiftning för att hålla dina personuppgifter korrekta, fullständiga, skyddade och uppdaterade. Du har rätt till rättelse av ofullständiga eller felaktiga personuppgifter.

Rätt till information

Du har rätt att få ta del av de personuppgifter som Grästorps kommun har om dig. Detta gör du genom att begära att få ett registerutdrag. I det framgår vilka personuppgifter som vi behandlar och syftet med behandlingen.

Rätt att motsätta dig behandling

Om har anledning tro att dina personuppgifter används på ett felaktigt sätt av Grästorps kommun så har du när som helst rätt att göra invändningar mot den behandling som sker. Detta gäller ej när det finns laglig grund för behandlingen.

Rätt till radering

Under vissa förutsättningar, som när du har återkallat ett tidigare lämnat samtycke och/eller det saknas laglig grund för fortsatt behandling av dina personuppgifter, har du rätt att begära radering av dina personuppgifter. När vi har lagkrav på oss att spara vissa personuppgifter gäller inte rätten till radering.

Rätt till behandlingsbegränsning

Du har under vissa förutsättningar rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter till att endast omfatta lagring av personuppgifterna, t.ex. under tiden då Grästorps kommun utreder om du har rätt till radering.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få en bekräftelse från Grästorps kommun att dina personuppgifter behandlas av Grästorps kommun och, om så är fallet, få tillgång till personuppgifterna och följande information:

  • Varför vi behandlar dem
  • Vilka personuppgifter som vi behandlar
  • Vem som är mottagare av personuppgifter (särskilt om sådana är belägna utanför EU/EES)
  • Hur länge personuppgifterna behandlas
  • Information om vilka rättigheter du har
  • Information om varifrån personuppgifterna har samlats in
  • Om det förekommer automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering

Grästorps kommun har rätt att ta ut en avgift om du begär mer än en kopia av dina personuppgifter.

Rätt till dataportabilitet

I vissa fall har du rätt att få en kopia av dina personuppgifter på ett vanligt förekommande maskinläsbart format. Detta gäller när behandlingen av dina personuppgifter sker för att du har gett ditt samtycke eller för att behandlingen är nödvändig för att fullgöra eller ingå ett avtal med dig, samt under förutsättning att personuppgifterna har samlats in direkt från dig. I de fall där det är tekniskt möjligt har du rätt att begära att vi överför uppgifterna direkt till en annan personuppgiftsansvarig.

Film och foto vid större evenemang

Grästorps kommun värnar om att berätta för allmänheten om vad som händer i kommunen. Vid större händelser och evenemang som ligger i allmänhetens intresse kan det därför förekomma att kommunen filmar eller fotar folksamlingar utan att samla in samtycken från var och en. Materialet kan komma att publiceras i kommunens kanaler för att informera om vad som händer i kommunen. Om du medverkar på film/foto som du inte vill vara med på går det bra att kontakta kommunen.

Klagomål till tillsynsmyndighet

Du får gärna kontakta oss med frågor eller klagomål som rör behandlingen av dina personuppgifter. Du har även rätt att framföra klagomål om behandlingen av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar om behandlingen av dina personuppgifter, hör gärna av dig till Grästorps kommun:

Grästorps kommun
Postadress: 467 80 Grästorp
Besöksadress: Jon Jespersg. 28
Telefon: 0514-580 00
E-post: kommun@grastorp.se

Grästorps kommun har tillsammans med projektet inom V6 tillsatt ett Dataskyddsombud som kan kontaktas på v6dataskyddsombud@goliskait.se

Här kan du läsa Dataskyddsförordningen i sin helhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..