Dela sidan på sociala medier

Behandling av personuppgifter inom bildningsverksamheten

Dataskyddsförordningen gäller från den 25 maj 2018. Här får du information om hur bildningsverksamheten i Grästorps kommun behandlar barns, elevers och vårdnadshavares personuppgifter.

Därför behandlar vi personuppgifter

För att säkerställa att ditt barn får utbildning och omsorg av hög kvalitet behöver vi som ansvarar för verksamheten i förskola och skola i flera olika sammanhang hantera ditt barns personuppgifter och uppgifter om dig som vårdnadshavare, exempelvis ditt barns namn, adress, och personnummer samt ditt namn, ditt personnummer, adress och andra kontaktuppgifter.

För att få behandla personuppgifter krävs att den som är personuppgiftsansvarig har laglig grund att behandla uppgifterna eller att du har gett ditt samtycke till behandlingen. Vi behandlar alltså endast uppgifter om ditt barn i den utsträckning det är nödvändigt för att fullgöra vårt uppdrag och för att uppfylla din rätt till information om den behandling
vi gör.

Allmänt intresse, rättslig förpliktelse och myndighetsutövning

För de behandlingar av personuppgifter som sker inom bildningsverksamhetens
ansvarsområde gäller främst rättslig grund i form av allmänt intresse, rättslig
förpliktelse, eller myndighetsutövning

Att tillhandahålla, anordna och bedriva utbildning är i många fall en uppgift av allmänt intresse. För att kunna följa upp utbildningen för att utveckla och förbättra den krävs till exempel att
personuppgifter behandlas och dessa baserar sig därför på den lagliga grunden
allmänt intresse.

I många fall är det nödvändigt för oss att behandla personuppgifter för att kunna fullgöra utbildningen enligt de krav som ställs på utbildningen utifrån skollagen, exempelvis för att ge modersmålsundervisning eller studiehandledning på modersmålet. I dessa fall baseras behandlingen på den lagliga grunden rättslig förpliktelse.

Bildningsverksamheten vidtar också vissa åtgärder med stöd av skollagen som innebär myndighetsutövning, till exempel betygssättning, beslut om särskilt stöd och beslut om disciplinära åtgärder. Den behandling av personuppgifter som är nödvändig för myndighetsutövningen görs i dessa fall med stöd av den lagliga grunden myndighetsutövning.

Behandling som görs med stöd av dessa grunder kan du inte invända mot. Däremot kan du begära att få felaktiga uppgifter om ditt/dina barn eller dig själv som vårdnadshavare korrigerade och rättade.

Samtycke

Den lagliga grunden samtycke används i verksamheten i mycket begränsad utsträckning. Behandlingar som görs baserat på samtycke förekommer exempelvis när skolan tar foton för att lägga ut på sin hemsida; helt enkelt i de situationer som behandling av personuppgifter inte är knutet till en uppgift att fullgöra utbildningen enligt de krav som ställs i författning eller förordning.

Du kan när som helst återkalla ett samtycke som du gett. Då kommer vi inte längre att behandla personuppgifter i det syfte som tidigare gjorts med stöd i samtycke.

Känsliga personuppgifter och sekretess

Många uppgifter räknas som personuppgifter – förnamn, efternamn, adress, personnummer, kontaktuppgifter och så vidare. Vissa personuppgifter är mer integritetskänsliga än andra, exempelvis personnummer. På samma sätt är vissa uppgifter om en person mer känsliga än andra, detta gäller till exempel uppgifter om hälsotillstånd, stödbehov och bedömningar om
prestationer. Sådana uppgifter måste vi vara särskilt aktsamma om och de omfattas därför av förstärkta tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder. Åtgärderna innebär att ingen annan än de personer som behöver uppgifterna i sitt arbete har tillgång till dem.

Uppgifter om barn är alltid extra skyddsvärda, vilket innebär att vi generellt är varsamma i all behandling av personuppgifter i vår verksamhet även om vi har riskklassat vissa behandlingar högre än andra.

Uppgifter som redan idag omfattas av sekretess gäller fortfarande oberoende av Dataskyddsförordningens krav på försiktighet vad gäller behandling av personuppgifter i vår verksamhet. Vid begäran om att få ta del av handlingar görs alltid en sekretess- och menprövning innan handlingen lämnas ut.

Digitala läromedel och personuppgifter

I den nya läroplanen för både förskola, fritidshem och grundskola har användningen och kunskapen om modern informationsteknik och digitala verktyg förstärkts. Tillgången till moderna kommunikations- och informationsverktyg betonas också i skollagen.

Inom bildningsverksamheten pågår en rad digitaliseringsinitiativ både för att anpassa och förbättra vår verksamhet genom digitala lär- och kommunikationsverktyg och för att förbereda barn och elever för ett alltmer digitaliserat samhälle.

Vi går igenom säkerheten vad gäller personuppgifter i de pedagogiska digitala verktygen innan de används och har rutiner för medarbetare när det gäller detta arbete.

Verksamhetssystem och tjänsteleverantörer

För att uppfylla ändamålen med vår personuppgiftsbehandling delar vi uppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till bildningsverksamheten, exempelvis i samband med systemdrift och systemsupport. Företagen får endast behandla personuppgifterna enligt våra instruktioner och inte använda uppgifterna för egna ändamål. De är även skyldiga enligt lag och avtal att i sin tur skydda personuppgifterna.

Din rätt till information

Som vårdnadshavare har du rätt att få information om till vilka ändamål som ditt barns personuppgifter och dina egna personuppgifter som vårdnadshavare behandlas och på vilken grund.

Om du vill ha ett personligt utdrag, ett så kallat registerutdrag, om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar vänder du dig till kommun@grastorp.se.

Behandling av personuppgifter inom bildningsverksamheten

Vi följer regelbundet upp all vår personuppgiftshantering och de registrerade behandlingarna justeras och rättas vid behov.

Handlingar som innehåller personuppgifter om ditt/dina barn eller dig som vårdnadshavare sparas endast så länge det är nödvändigt, baserat på de arkivregler som omfattar offentliga handlingar och regler i andra författningar, så som exempelvis bokföringslagen.