Dela sidan på sociala medier

Behandling av personuppgifter inom kommunal hälso- och sjukvård

Enligt Dataskyddsförordningen får Social verksamhet behandla personuppgifter när personer ansöker om vår hjälp. Vi får inte behandla fler personuppgifter än nödvändigt och uppgifterna som behandlas ska vara relevanta för ändamålet.

Bakgrund

Dataskyddsförordningen (GDPR) har sin grund i ett EU-direktiv och syftar till att skydda privatpersoner mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas.

Med behandling av personuppgifter avses insamling, registrering, lagring, bearbetning, sammanställning eller samkörning, utlämnande genom översändande eller spridning.

Beskrivning

Grästorps kommun behandlar patienters personuppgifter för att fatta beslut om kommunal hälso- och sjukvård. Vi behandlar personuppgifter eftersom det är kommunens skyldighet enligt Hälso- och sjukvårdslagen, Patientlagen, Patientsäkerhetslagen och Patientdatalagen.

De uppgifter som vi behandlar är namn, personnummer, adress, telefonnummer och hälsotillstånd. Inom den kommunala hälso- och sjukvården i Grästorp kommun använder vi digitala verktyg för journalföring och för att beställa vissa varor patienten är i behov
av.

Exempel på detta kan vara:

  • Information till och från andra vårdgivare
  • Läsa information från andra vårdgivare, sammanhållen journalföring (NPÖ)
  • Registrering i kvalitetsregister
  • Vid beställning av läkemedel
  • Vid förskrivning av hjälpmedel

Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land. Uppgifterna skyddas genom att endast personal som har en vårdrelation hanterar personuppgifter och aktuella handlingar. Alla journalhandlingar i pappersform är inlåsta i arkivskåp. Säker inloggning gäller för all personal och verksamheten loggar enligt särskilda rutiner för att säkra att ingen obehörig
läser information.

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, tillsynsmyndigheter och andra myndigheter i de fall uppgiftsskyldighet följer lag eller förordning. Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till myndigheter och enskilda om det är nödvändigt för ett ärendes handläggning eller för att fullgöra en lagstadgad uppgiftsskyldighet och att det inte finns hinder på grund av sekretess.

Dina personuppgifter sparas och arkiveras enligt Grästorps dokumenthanteringsplan Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.. Svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller, så dina uppgifter kan komma att bevaras för all framtid enligt Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen.

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du begära rättelse hos Grästorps kommun. Kontakta kommunen genom e-postadressen kommun@grastorp.se
eller genom att skicka brev till Grästorps kommun, 467 31 Grästorp.

Du har rätt att få besked om vilka personuppgifter om dig som kommunen behandlar. Du kan göra det genom att skriva till Grästorps kommun. Vi behöver uppgift om ditt namn och personnummer för att kunna söka i våra register. Du kan bara få besked om vilka personuppgiftsbehandlingar kommunen gör om dig eller ett barn du är vårdnadshavare för, inte för någon annan.