Dela sidan på sociala medier

Detaljplanering

bygge

Här kan du läsa mer om kommunens detaljplanearbete och vilken process det följer.

En detaljplan är kommunens ställningstagande och en juridisk bindande handling som bestämmer vilken användning av mark och vatten som är tillåten. Detaljplanen består av en plankarta med tillhörande planbeskrivning som reglerar hur olika områden i kommunen får användas. Exempelvis om marken ska användas för bostäder, industri eller parkmark men också egenskapsbestämmelser som reglerar byggnaders utformning. Ofta finns också en tillhörande illustrationskarta som inte är juridisk bindande, men som visar intentionen med detaljplanen och hur planförslaget skulle kunna se ut i verkligheten.

Det är den gällande detaljplanen som du ska stämma av med om du funderar på att göra en åtgärd på din fastighet. Gällande detaljplaner styr nämligen vad som är möjligt i ett bygglov.

Du kan se aktuella och pågående detaljplaner inom kommunen på undersidorna. Det är också där du hittar information om var i planprocessen en specifik detaljplan befinner sig. Syftet med detaljplanerna är att använda marken för det ändamål det är mest lämpligt för. De ska bidra till en långsiktig och hållbar samhällsutveckling i Grästorp.

Att ta fram en detaljplan följer en lagreglerad process enligt plan- och bygglagen. Detta innebär att säkra insyn för berörda, få fram bra beslutsunderlag och att förankra förslaget med de sakägare och myndigheter som har intresse i frågan.

Läs mer om de olika delmomenten här nedan.

En grafik som visar på detaljplaneprocesserna, där varje rubrik i texten nedan infogats i en pil.

Detaljplaneprocessen

Detaljplaner hanteras på olika sätt beroende på hur omfattande planen är och vad detaljplanen ska reglera. Nedan beskrivs stegen i en planprocess.

Program

Om kommunen bedömer att det behövs för att underlätta detaljplanearbetet kan kommunen ange planens utgångspunkter och mål i ett särskilt program. Programmet ska samrådas på samma sätt som när en detaljplan tas fram.

Efter att programsamråd skett sammanställer och kommenterar kommunen de synpunkter som framförts. Därefter fattar kommunstyrelsen beslut om inriktningen på det fortsatta planarbetet.

Förslag till detaljplan

Ett preliminärt förslag till detaljplan utarbetas. Om ett program har tagits fram ska det användas som utgångspunkt. Planhandlingarna består av plankarta med planbestämmelser, planbeskrivning, illustrationer och fastighetsförteckning. Miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas om detaljplanen kan medföra en betydande miljöpåverkan.

Samråd

Efter beslut i kommunstyrelsen samråds planförslaget med fastighetsägare, hyresgäster, länsstyrelsen, kommunala nämnder och bolag m fl. som berörs av förslaget.

Under samrådsskedet ges möjlighet till insyn och påverkan. Samrådsförslaget finns tillgängligt på hemsidan och på medborgarkontoret i kommunens hus.

Vid komplicerade detaljplaner får allmänheten reda på att den ska samrådas via annons i Nlt och på kommunens digitala anslagstavla.

Samrådsredogörelse

Kommunen sammanställer och kommenterar synpunkterna som inkommit under samrådstiden i en samrådsredogörelse. Ofta sker en bearbetning av planförslaget efter samrådet.

Granskning

Under granskningstiden ges ytterligare en möjlighet att påverka planförslaget. De som haft synpunkter under samrådet som inte tillgodosetts får samrådsredogörelsen skickad till sig.

Granskningsförslaget finns tillgängligt på kommunens hemsida och på medborgarkontoret i kommunens hus.

Granskningsutlåtande

Efter granskningen sammanställs skriftliga yttranden över detaljplanen i ett granskningsutlåtande. De som haft synpunkter som inte blivit tillgodosedda efter samråd eller granskning får granskningsutlåtandet och meddelande om att detaljplanen föreslås antas skickat till sig.

Antagande

Det slutliga planförslaget överlämnas till samhällsbyggnadsutskottet, kommunstyrelsen och till sist till kommunfullmäktige för antagande.

Överklagande

Antagandebeslutet kan överklagas av den som under samråd eller granskning har lämnat skriftliga synpunkter och inte fått dem tillgodosedda, samt bedöms vara berörd av förslaget.

Laga kraft

Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att protokollet med antagandebeslutet justerats, om det inte inkommit något överklagande.