Dela sidan på sociala medier

Detaljplanering

bygge

Du kan se vilka aktuella detaljplaner som finns i kommunen i undersidorna i menyn.

En detaljplan är kommunens ställningstagande och en juridisk bindande handling som bestämmer vilken användning av mark och vatten som är tillåten. Detaljplanen består av en plankarta med tillhörande planbeskrivning som reglerar hur olika områden i kommunen får användas. Exempelvis om marken ska användas för bostäder, industri eller parkmark men också egenskapsbestämmelser som reglerar byggnaders utformning. Ofta finns också en tillhörande illustrationskarta som inte är juridisk bindande, men som visar intentionen med detaljplanen och hur planförslaget skulle kunna se ut i verkligheten.

Det är den gällande detaljplanen som du ska stämma av med om du funderar på att göra en åtgärd på din fastighet. Gällande detaljplaner styr nämligen vad som är möjligt i ett bygglov.

Du kan se aktuella och pågående detaljplaner inom kommunen här. Det är också där du hittar information om när en specifik detaljplan ställs ut för samråd eller granskning, vilket är då allmänheten ges möjlighet att komma med synpunkter. Syftet med detaljplanerna är att använda marken för det ändamål det är mest lämpligt för. De ska bidra till en långsiktig och hållbar samhällsutveckling i Grästorp.

Att ta fram en detaljplan följer en lagreglerad process enligt plan- och bygglagen. Detta innebär att säkra insyn för berörda, få fram bra beslutsunderlag och att förankra förslaget med de sakägare och myndigheter som har intresse i frågan.

När kommunen tagit fram ett förslag till detaljplan startar detaljplaneprocessen. En detaljplaneprocess med standardförfarande illustreras här nedan.

Detaljplanering