Dela sidan på sociala medier

Anslagstavla

anslagstavla för kungörelser och protokoll.

Här kommer du från den 1 januari 2018 hitta Grästorps kommuns officiella anslagstavla. På anslagstavlan anslås tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan i Kommunens hus.

Kungörelser, tillkännagivanden och annan information:

Kungörelse - Samråd

Samråd för detaljplan för del av Brännebacka 1:27 m.fl.

Allmän verksamhet i Grästorp kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av Brännebacka 1:7, 1:27. Detaljplanen tas fram med ett utökat förfarande med anledning av att den bedöms ha ett stort allmänt intresse och omfattar ett större område än vad som är utpekat i översiktsplanen. Kommunstyrelsen beslutade 2021-09-08 § 189 att planen ska sändas ut på samråd.

Det nya planområdet ligger väster om Grästorps tätort i anslutning till väg 47 och 2544.

Syftet med planen är att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse i direkt anslutning till Grästorps tätort. Ett förslag till bebyggelsestruktur har tagits fram som utgör underlag till detaljplanen. Enligt detta förslag är avsikten att planområdet ska kunna innehålla friliggande villor, radhus, parhus och flerbostadshus. Syftet är även att möjliggöra för en ny förskola alternativt bebyggelse med centrumändamål centralt i planområdet.

Detaljplanen hålls tillgänglig för samråd perioden 2021-09-20 till 2021-10-17.

Planhandlingarna finns tillgängliga på kommunens hemsida, www.grastorp.se, under fliken Bygga, bo och miljö > Detaljplanering > Pågående planarbete. Planhandlingarna finns även i kommunhusets reception på Jon Jespersgatan 28, Grästorp. Receptionen har öppet måndag 08:00-16:00 och tisdag-fredag 08:00-15:00. Stängt för lunch varje dag 12.00-13.00.

Samrådsmöte hålls 13 oktober 2021 kl 17:30-19:00. Planerar du att delta anmäl dig via mejl eller telefon till kontaktuppgifterna nedan.

Den som har synpunkter på förslaget kan framföra dessa skriftligen till Grästorps kommun, Allmän verksamhet, 467 80 Grästorp eller kommun@grastorp.se, senast den 17 oktober 2021.

Om du inte lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget senast under granskningstiden, kan du förlora rätten att överklaga ett beslut om att anta detaljplanen.

Upplysningar lämnas av Erica Olson
Telefon: 0514-581 40
E-post: Erica.olson@grastorp.se

Överförmyndarnämndens kansli

Överförmyndarnämndens kansli har telefontid:
Tisdagar klockan 09:00-12:00 samt torsdagar klockan 13:00-15:00.
Du når handläggarna på telefon 0510-77 00 00 eller via e-post kommun@lidkoping.se.

Överförmyndarnämndens kansli finns i Stadshuset Lidköpings kommun. Kontaktcenter tar emot i kommunens entré. De kan förmedla viss information samt tillhandahålla blanketter. Expeditionstider måndag- torsdag klockan 07:30-17:00 samt fredagar klockan 07:30-16:00.

Sammanträdestider, kallelser och beslutsunderlag:

När kan jag överklaga ett beslut?

Anslagen sitter uppe i tre veckor. Under denna tid har du som kommuninvånare rätt att överklaga. Överklagande av ett politiskt beslut ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag anslaget sattes upp, det vill säga inom den tid anslaget sitter uppe.

Vart vänder jag mig?

Vill du överklaga ett beslut eller har en synpunkt till ett samråd? Maila till kommun@grastorp.se.