Dela sidan på sociala medier

Om Anslagstavlan

anslagstavla för kungörelser och protokoll

Varje kommun ska enligt lag ha en anslagstavla där justerade protokoll från kommunens olika nämnder tillkännages och där kommunfullmäktiges sammanträden förannonseras.

När ett protokoll från ett nämndsammanträde är justerat publiceras det på anslagstavlan. Det innebär att från och med att det är publicerat har allmänheten möjlighet att överklaga fattade beslut. Denna möjlighet att överklaga finns i 21 dagar framåt från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras.

Kommunfullmäktiges möten förannonseras på anslagstavlan senast 7 dagar innan möte hålls. Om särskilt brådskande möte behöver hållas räcker det att det förannonseras 1 dag innan mötet.

Kungörelser

En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten, till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige eller en kort text i en dagstidning.

Syftet med kungörelser är att redan tidigt i en beslutsprocess nå alla som berörs av ett ärende så att de kan framföra sina synpunkter eller eventuellt överklaga. Även kungörelser är publicerade i 21 dagar.

När kan jag överklaga ett beslut?

Anslagen sitter uppe i tre veckor. Under denna tid har du som kommuninvånare rätt att överklaga. Överklagande av ett politiskt beslut ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag anslaget sattes upp, det vill säga inom den tid anslaget sitter uppe.

Vart vänder jag mig?

Vill du överklaga ett beslut eller har en synpunkt till ett samråd? Maila till kommun@grastorp.se.