Dela sidan på sociala medier

Grästorps översiktsplan ÖP2045

Drönarbild över Grästorp med en pratbubbla med ett hjärta i.

Hur ska Grästorp bebyggas och utvecklas i framtiden? Grästorps översiktsplan, ÖP2045, antogs av kommunfullmäktige 2024-06-17.

Med utgångspunkt i nuvarande och framtida grästorpares bästa och med fokus på hållbarhet ska Grästorps kommun fortsätta utvecklas och växa. Utveckling av befintliga kvaliteter är lika viktigt som att välkomna förändring. ÖP 2045 berättar hur hela kommunen, både tätort och landsbygd, ska utvecklas i den fysiska miljön fram till år 2045.

Alla kommuner i Sverige ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanens roll är att vara ett strategiskt och visionärt underlag för hela kommunens utveckling. Den ska därmed vara vägledande i kommande planeringsbeslut, och visa hur kommunens mark, vatten samt den bebyggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Läs ÖP2045

ÖP2045 finns i både analog och digital form.

Digital översiktsplan

I den digitala versionen är kartorna zoombara, och tekniska länkar leder dig direkt från textstycket till rätt plats på kartan.

Läs Grästorps digitala översiktsplan ÖP2045 Länk till annan webbplats.

Analog översiktsplan

Översiktsplanen i analog form, med tillhörande kartor och bilagor, finns att ta del av nedan.

Dokument och bilagor

Att läsa översiktsplanen

ÖP2045 är ett omfattande dokument. För att hjälpa dig navigera finns här en beskrivning av översiktsplanens olika delar och kapitel.

Vill du hellre fortsätta direkt till den digitala översiktsplanen kan du följa den här länken:

Grästorps översiktsplan ÖP2045 Länk till annan webbplats.

Kapitel 1 - välkommen hit

 • Beskriver kortfattat vad en översiktsplan är och hur den har tagits fram.
 • Här får läsaren information om var i processen översiktsplanen är just nu, information om samrådsmöten, samt hur man lämnar sin synpunkt på förslaget.
 • I detta kapitel finns det möjlighet att trycka på en knapp som ger läsaren direktåtkomst till att lämna in sin synpunkt.
 • Avsnittet Att läsa en digital översiktsplan innehåller text och bilder som guidar läsaren hur man ska läsa den digitala planen.

Kaptiel 2 - utgångspunkter

 • I denna del ges en inblick i dagens Grästorp, samt hur kommunens vision för framtiden ser ut. Här beskrivs bland annat vårt befolkningsmål – 6500 invånare till år 2045.
 • Det beskrivs också vad översiktsplaneringen tar avstamp ifrån; både ur ett kommunalt, regionalt och nationellt perspektiv.
 • Avsnittet Jordbruksmarkens intressen ska visa på hur Grästorp tar hänsyn till jordbruksmarken, och där förklaras vilka väsentliga samhällsintressen som definierats. Jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse om det anses behövas för att tillgodose väsentliga samhällsintressen, samt att det inte finns någon annan mark som är mer lämplig. Därför är detta viktigt att definiera och beskriva för en kommun som Grästorp.

Kapitel 3 - utvecklingsinriktning

 • Denna del beskriver övergripande hur det framtida Grästorp kan se ut – detta kapitel är betydligt mer övergripande och i stora penseldrag om man jämför med mark- och vattenanvändningskapitlet. Kapitlet ska finnas med enligt Boverkets rekommendation i ”ÖP-modellen”.
 • Utvecklingsinriktningen ska beskrivas avseende tre grundläggande strukturer: Bebyggelse - Natur och friluftsliv – Kommunikationer
  Kortfattat ska vi beskriva övergripande hur vi ser på dessa tre områden i framtiden. Läs dessa under avsnittet Strukturbild för utveckling!
 • I den digitala översiktsplanen finns kartor som pekar ut de berörda områdena.
 • Till utvecklingsinriktningen har Grästorp även valt att ta fram fem strategier. Dessa ska fungera som nycklar för att nå översiktsplanens övergripande utvecklingsinriktning. Du hittar strategierna i kapitel 3.
 • Strategierna har arbetats fram brett över verksamheten och med kommunens vision samt kommunfullmäktiges strategidagar som utgångspunkt. Ett uppfyllande av utvecklingsstrategierna ger kommunen goda förutsättningar för att välkomna den framtid som Grästorp önskar.
 • I strategierna finns också ord eller uttryck som kan kännas igen i Grästorps inriktningsdokument samt i Grästorp 5.0.

Kapitel 4 - mark- och vattenanvändning

 • Detta är översiktsplanens centrala kärna och primära syfte – att visa hur kommunens mark och vatten ska användas, utvecklas och bevaras.
  Detta visas genom ett planförslag – både genom kartor och i text.
 • Kapitlet inleds med att avsnitt och hållbar markanvändning – där avvägning berörande jordbruksmark samt en övergripande utbyggnadsstrategi ska visa hur Grästorp kan växa.
 • Kapitlet ger läsaren en inblick i hur Grästorps kommuns mark och vatten ska användas, utvecklas och bevaras fram till år 2045. Markanvändningskartan visar kommunens planförslag för hela kommunen. Planförslaget visar områden för utveckling/helt ny användning och ytor för befintlig markanvändning.
 • Övriga avsnitt berör olika delar av planförslaget, där det finns ytterligare information om varje delområde.
 • För områdena i kartorna finns en avsedd markanvändning i texten (ett planförslag) samt ställningstaganden (i punktform). Kartorna och texten läses med fördel tillsammans.
 • Exempel på avsnitt som berör olika delar av planförslaget:
  • Avsnitt Grästorps tätort – befintliga och förslag nya/utvecklade bostadsområden samt centrumutveckling
  • Avsnitt Landsbygd och byar – förslag på nya bostadsområden och verksamhetsmark på landsbygden
  • Avsnitt Näringsliv och verksamheter befintliga och förslag på nya verksamhetsområden
  • Avsnitt Grönstruktur, natur och vatten – befintliga grönområden och nya parkområden

Du kan hela tiden trycka på länkade delar i texten för att kartan ska zoomas in till det ställe texten berör. Det går också att klicka på delar i kartan för att få upp en informationsruta om området.

Kapitel 5 - hänsyn och riksintressen

 • I detta kapitel beskrivs relevanta allmänna intressen och värden samt vilken hänsyn som behöver tas till dessa i planeringen, t.ex. buller, klimatförändringar, kulturmiljö och strandskydd.
 • Flera av texterna har tillhörande kartor där värdet/riksintresset syns. Teckenförklaring finns att tända längst ner i vänstra hörnet, precis som på övriga kartor.
 • På en del värden och hänsyn finns ställningstaganden som behöver tas hänsyn till i planeringen.
 • I detta kapitel är det också krav på att beskriva hur riksintressen påverkas av planförslaget.

Även i detta kapitel finns det klickbara rubriker som gör att kartan hamnar rätt:

Kapitel 6 - genomförande och uppföljning

Här kan man läsa om hur översiktsplanen ska genomföras på ett övergripande sätt. Det finns också en text som handlar om planeringsstrategi som är ett nytt inslag i översiktsplaneringen sedan några år tillbaka.

Kapitel 7 - hållbarhetsbedömning

 • Här beskrivs konsekvenserna av planförslaget utifrån tre aspekter: ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Detta är ett krav då man tar fram en översiktsplan.
 • Hela hållbarhetsbedömningen finns att ta del av som PDF. Detta kapitel innehåller ett urval av text från planens hela hållbarhetsbedömning.
 • I hållbarhetsbedömningen har planförslaget i den nya översiktsplanen jämförts med en alternativ utbyggnadsprincip; att enbart bygga ut på skogsmarksområden. Alternativen bedöms utifrån flera perspektiv där man landar ut i att vårt planförslag är det mest fördelaktiga. Anledningen till jämförelsen är att stärka kommunens ambitioner om att få växa på en del av kommunens jordbruksmark.

Kapitel 8 - kartor

 • Här kan man ta del av samtliga kartlager som använts i översiktsplanen, och därmed ta del av planförslaget i sin helhet i en och samma bild.
 • Här finns också alla hänsyns/riksintresse-lager och lager som använts som underlag.
 • Det finns möjlighet att klicka på valfritt område i kartan som tillhör planförslaget, för att se vad ytan innebär.

Kapitel 9 - yttranden och ställningstaganden

Här hittar du samrådsredogörelse, Länsstyrelsens granskningsyttrande samt kommunens särskilda utlåtande efter granskning.