Dela sidan på sociala medier

Förskolan Äventyret

Förskolan Äventyrets motto är ”en stor byggnad, men känslan av en liten förskola”.

Vår miljö ska vara välkomnande och erbjuda platser för möten samt präglas av delaktighet, inflytande och öppenhet. Äventyret består av röda och gröna sidan och vi har valt att organisera verksamheten i åldershomogena hemvister med fem hemvister på varje sida. På hemvisterna skapar vi miljöer där vi kan utmana barnen bättre med material anpassat efter varje barns förutsättningar och behov, vilket stärker deras delaktighet, lärande och utforskande.

Vi har i våra miljöer skapat olika mötesplatser, som torg, matsalar och gemensam ateljé eftersom vi ser värdet av möten mellan barn i olika åldrar. Våra miljöer ska underlätta för det kooperativa (samarbetsinriktat lärande) och individuella undersökandet och ge möjligheter att i experimenterandet, leken och fantasin möta andra barn och vuxna i ett utbyte och förhandlande.

Våra miljöer möjliggör för barn och pedagoger att arbeta projekterande hela dagen. Vi erbjuder barnen material som kan användas på många olika sätt t.ex. återbruksmaterial och material som vi lånar av naturen. Dessa material ger möjligheter utan begränsning och främjar kreativitet, fantasi, undersökande och samarbete. Som pedagoger är vi medforskare till barnens upptäckter. Det kompetenta barnet är i centrum, vi har en tilltro till barnets egen förmåga. Möbler och material finns i barnets nivå där barnen själva kan ta fram och använda dessa.

I allt vårt arbete utgår vi ifrån att människor lär tillsammans med andra genom att få möjlighet att förundras, uppleva, undersöka, fantisera, försöka, ompröva, lyckas, misslyckas, samtala, reflektera, härma, iaktta, leka och skapa mm. Det handlar för oss om alla barns rätt att få utveckla och bejaka sina färdigheter för att bli en unik och komplex människa, till exempel talande, skrivande, tänkande, matematiserande, fantiserande, lekande, lärande, vetenskapande, livsbejakande, kreativ, musicerande, ansvarstagande, empatisk mm.

Öppning sker på Gröna sidan och stängning sker på Röda sidan, barnens schematider styr och vidare information får du på respektive hemvist.

Förskolan Äventyret har plats för 168 barn och här arbetar 29 anställda med olika roller. I vår organisation har vi koordinatorer som planerar dagarna så de blir de bästa för barnen, förskolebiträden som stöttar upp i sysslor som ligger utanför en pedagogs roll, torgetpedagoger som ansvarar för att mötesplatser mellan barnen blir så bra som möjligt samt en ateljerista som utvecklar barnens estetiska lärprocesser i ateljén. I och med den här organisationen och en förhöjd grundbemanning har vi väldigt sällan timanställda i verksamheten vilket bidrar till en högre grad av trygghet och kontinuitet bland såväl barn, personal och vårdnadshavare.

Äventyrets verksamhetsidé:

Förskolan Äventyret är barnens arena där de ska få verktyg för att kunna utvecklas till sitt bästa jag och vara demokratiska samhällsmedborgare.

Adress

Förskolan Äventyret
Äventyrsvägen 2
467 35 Grästorp

Telefon till Röda sidan: 0514-582 54
Telefon till Gröna sidan: 0514-582 53