Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 26 maj 2020

Grästorps sociala arbete uppmärksammas

Hallå där, Linda Hurtig som den 28 maj ska föreläsa på en webbkonferens om Grästorps kommuns nya arbetssätt kring sociala insatser gällande småbarnsfamiljer. Kan du berätta lite om detta?

- Det rör sig om projektet ”Utökade hembesök och föräldragrupper” som startade 2017 med hjälp av pengar från Västra Götalandsregionen. Vi sökte medel för detta då statistik från barnhälsovården (BHV) 2016 visade att närmare 60 % av barnen i kommunen inte uppfyllde kraven i fyra-årskontrollen. Rikssnittet ligger på ca 25 %. Det visade sig också att ganska många mammor upplevde symtom på förlossningsdepression och även hade erfarenhet av våld i nära relationer. Syftet med arbetet har varit att med rätt och anpassade insatser nå alla föräldrar med barn i åldern 0-6 år och därmed tidigt upptäcka behov av stöd och utbildning. Under konferensen kommer jag att berätta om vårt arbetssätt. Även enhetschef Mattias Ymefors kommer att delta och Maria Toll (C) ska medverka i en paneldebatt.

Vad handlar arbetet om rent konkret?
-
Vi har erbjudit alla föräldrar fyra hembesök istället för två som tidigare varit praxis. Besöken sker då bebisen är nyfödd och sedan vid fyra, åtta och femton månaders ålder. Vid två av dessa är även familjebehandlare från socialtjänsten med, detta har inte skett tidigare. Projektet har också inneburit en utveckling av föräldrautbildningen med både fler träffar och med olika ämnestema, t ex mer fokus på anknytning och samspel. Målet har varit att skapa goda relationer och förtroende – att steget inte ska vara så långt och stigmatiserande att till exempel vända sig till socialtjänsten om man behöver.

Hur ser resultaten ut?
-
Vi är nöjda och har lyckats vända trenden med såväl antal ”godkända” fyra-årskontroller, som andel mödrar med förlossningsdepression och upplevelser av otrygga och våldsamma relationer. Vi har också fler besök på öppna förskolan och föräldragrupper samt fler samtal till familjebehandlare. Det känns som om tilliten och förtroendet för socialtjänsten ökat. Sen är ju tidsspannet väldigt kort så det är svårt att dra långtgående slutsatser men det känns som om vi är på rätt väg.

Har något liknande genomförts någon annanstans?
-
Nej, vad jag känner till är vi pionjärer, även om vi tagit viss inspiration från det så kallade Rinkeby-projektet som också handlar om utökade hembesök i olika former. Jag vet att många kommuner nu börjat arbeta på liknande sätt.

Hur kommer ni arbeta framöver när projektpengarna försvinner?
-
Vi kommer att fortsätta att jobba på det här sättet som vi sett ger så fina resultat. Vi får prioritera och planera om arbetet lite grand men bedömer att den investering vi nu lägger ner vad gäller ökade personalinsatser kommer att betala sig i framtiden i form av bättre mående såväl psykiskt som fysiskt hos både barn och föräldrar. Bra arbetssätt måste helt enkelt få kosta lite.